Zmiany na rynku pracy jako element konkurencyjności UE i krajów członkowskich

Leszek Cybulski

Abstract

The study is an analysis of real p rocesses in the EU labo u r market and regulatory processes in the area of employment for EU c ompetitiveness issues. At the same time in 2010 new guidelines of the European Employment Strategy and the Europe 2020 Strategy were created. Three of the EES gui delines were adopted as the three goals of Europe 2020 . Road to strengthen the competitiveness of the EU is therefore the labo u r market and the development of human capital. The principal role is attributed to the secondary education and higher education, as well as the activation o f training activities to ensure life long learning. There are also complementary initiatives fit within the trend of s upport, as established in 2013 Youth Guarantee . However, the main role is profiled expenditure ESF under the coh esion policy 2014 - 2020. Even in the face of record unemployment, the EU does not apply extensive support instruments, but intense, that will strengthen the macro - economic competitiveness of the EU
Author Leszek Cybulski (ES)
Leszek Cybulski,,
- Faculty of Economic Sciences
Pages141-154
Publication size in sheets0.65
Book Grynia Alina (eds.): Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 2015, Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, ISBN 9786099547268, 679 p.
Keywords in Englishlabour market policy; European employment strat egy, competi ti veness; smart
Abstract in PolishPrzedmiotem opracowania jest analiza realnych procesów na rynku pracy UE oraz procesów regulacyjnych w sferze zatrudnienia pod kątem wyzwań konkurencyjności UE. W 2010 r. jednocześnie powstawały nowe wytyczne Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz strategia Europa 2020. W efekcie 3 wytyczne ESZ przyjęto jako 3 cele Europy 2020. Droga do wzmocnienia konkurencyjności UE prowadzi więc przez rynek pra cy i rozwój kapitału ludzkiego. Zasadniczą rolę przypisuje się regularnej edukacji szczebla średniego oraz wyższego, a także aktywizacji działalności szkoleniowej dla zapewnienia kształcenia się przez całe życie. Pojawiają się także uzu pełniające inicjatywy wpisujące się w ten kierunek wsparcia, jak ustanowiona w 2013 r. Gwarancja dla Młodzieży. Jednak główna rola przypada sprofilowanym wydatkom EFS w ramach polityki spójności 2014 - 2020. Nawet w obliczu rekordowego bezrobocia, UE nie sto suje ekstensywnych instrumentów wsparcia, ale intensywne, które wzmocnią konkurencyjność makroekonomiczną ugrupowania
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back