Karta podatkowa jako stymulanta rozwoju mikroprzedsiębiorczości w gminach

Arkadiusz Żabiński

Abstract

Purpose – The purpose of this article is to try to find the answer to why the tax card, despite its advantages, is systematically losing popularity, and what changes in its construction are necessary to make preferential taxation of income an important tool of pro-development policy conducted by municipalities. Design/Methodology/approach – Critical analysis of the literature of the subject, analysis of legal acts, statistics of the Ministry of Finance . Findings – The preferences that the use of this form of personal income tax offers, appropriately applied, can be used to develop entrepreneurship and promote employment growth. Contrary to these goals, however, there is the level of fiscal burden that this taxation entails. As a consequence, natural persons conducting economic activity choose the general principles of income tax by resigning from the tax card. This has negative conse - quences for municipal budgets. Originality/value – The key value of the study is the analysis of the elements of the taxation structure of income in the form of a tax card, the errors contained in this structure, leading to a decrease in the popularity of the tax form discussed and the possibility of using the tax card for active pro-development policy in municipalities.
Author Arkadiusz Żabiński (EMaT / DEaEP)
Arkadiusz Żabiński,,
- Department of Economics and Economic Policy
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No3/2(87)
Pages101-110
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish system podatkowy, opodatkowanie przedsiębiorstw, finanse JST
Keywords in English tax system, corporate taxation, municipal finance
Abstract in Polish Cel – Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie dlaczego karta podatkowa, mimo swych zalet, systematycznie traci na popularności oraz jakie zmiany w jej konstrukcji są niezbędne, aby omawiana preferencyjna forma opodatkowania dochodów stała się ważnym narzędziem polityki prorozwojo - wej prowadzonej przez gminy. Metodologia badania – Krytyczna analiza literatury przedmiotu, analiza aktów prawnych, danych statystycz - nych Ministerstwa Finansów. Wynik – Preferencje jakie niesie ze sobą korzystanie z omawianej formy podatku dochodowego od osób fizycz - nych, odpowiednio zastosowane, mogą być wykorzystane w rozwoju przedsiębiorczości i promowaniu wzrostu zatrudnienia. W sprzeczności z realizacją tych celów stoi jednak poziom obciążeń fiskalnych, jakie niesie ze sobą korzystanie z tej formy opodatkowania. W konsekwencji osoby fizyczne prowadzące działalność gospo - darczą wybierają zasady ogólne podatku dochodowego rezygnując z karty podatkowej. Ma to swoje negatywne skutki dla budżetów gmin. Oryginalność/wartość – Kluczową wartością opracowania jest analiza elementów konstrukcji opodatkowania dochodów w formie karty podatkowej, wykazania błędów zawartych w tej konstrukcji, prowadzących do spad - ku popularności omawianej formy opodatkowania oraz wskazanie możliwości wykorzystania karty podatkowej do prowadzenia aktywnej polityki prorozwojowej w gminach.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.3.87/2-09
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/457/article/6430/
Languagepl polski
File
Zabinski_Karta_podatkowa_jako_stymulanta_rozwoju.pdf 344,93 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back