Sustainable Development in the Russian Federation - Indicator-based Approach

Bartosz Bartniczak , Andrzej Raszkowski

Abstract

The presented study discusses problems referring to the concept of sustainable development in the Russian Feder- ation in the period 2004 - 2013. The first part presents, e.g. the importance of creativity, good space governance, the significance and reasons for sustainable development in Russia. Next, sustainable development indicators, selected for the analysis, are characterized in accordance with the approach to sustainable development level meas- urement adopted by the European Union. The synthetic measure of development (SMD) was applied as the re- search method, the data for calculations were collected from The World Bank resource s. The research results presenting values of particular indicators in the studied years and the values of SMD constitute the core of the study. Despite relatively unfavourable or moderate results a gradual improvement of the situation was observed in the c ontext of sustainable development concept implementation in Russia over the studied years.
Author Bartosz Bartniczak (EMaT / DQaEM)
Bartosz Bartniczak,,
- Department of Quality and Environmental Management
, Andrzej Raszkowski (EMaT / DRE / ZGL)
Andrzej Raszkowski,,
- Zakład Gospodarki Lokalnej
Other language title versionsZrównoważony rozwój w Federacji Rosyjskiej - podejście wskaźnikowe
Journal seriesProblemy Ekorozwoju, ISSN 1895-6912, e-ISSN 2080-1971, (A 20 pkt)
Issue year2017
Vol12
No2
Pages133-142
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, gospodarka, społeczeństwo, środowisko, porządkowanie liniowe, Rosja
Keywords in Englishsustainable development, economy, society, environment, linear ordering, Russia
ASJC Classification2308 Management, Monitoring, Policy and Law; 2105 Renewable Energy, Sustainability and the Environment; 3305 Geography, Planning and Development
Abstract in PolishW niniejszym opracowaniu poruszone zostały zagadnienia odnoszące się do koncepcji zrównoważonego rozwoju w Federacji Rosyjskiej w latach 2004 - 2013. W pierwszej części poruszona została, m.in. problematyka znaczenia kreatywności, dobrego rządzenia przestrzenią, istotności i przesłanek zrównoważonego rozwoju w R osji. W dal- szej części scharakteryzowano wskaźniki zrównoważonego rozwoju wybrane do analizy, zgodne z przyjętym przez Unię Europejską podejściem do mierzenia poziomu zrównoważonego rozwoju. Zastosowaną metodą ba- dawczą był syntetyczny miernik rozwoju (SMR) , dane do obliczeń pozyskano ze źródeł Banku Światowego. Rdzeń opracowania stanowią wyniki badań, pokazujące wartości poszczególnych wskaźników w badanych latach oraz wartości samego SMR. Pomimo relatywnie niekorzystnych lub umiarkowanych wyników, zauważon o suk- cesywną poprawę sytuacji w kontekście implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Rosji na przestrzeni badanych lat.
URL http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/n24.htm
Languageen angielski
File
Bartniczak_Raszkowski_Sustainable_Development_in_the_Russian.pdf 1,16 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 4; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.593; WoS Impact Factor: 2017 = 1.058 (2) - 2017=0.959 (5)
Citation count*11 (2020-08-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back