How do Accounting Students Perceive Employer – Emploee Relation? Qualitative Research with Usage of Zoomorphic Metaphor

Marta Nowak

Abstract

Employer-employee relation is a subject of many groups, including students who are about to make their career choice and enter the labor market. The goal of the paper is to identify and explore the accounting students perception of employee’s and employer’s roles and the relation between them. The following research questions are addressed: 1) How do accounting students perceive the role of employer? 2) How do accounting students perceive the role of employee? 3) How do accounting students perceive the relation between employer and employee? The considerations presented in the paper are made in interpretative-symbolic management paradigm. The inductive approach is taken. Qualitative research is applied. The Forced Metaphor-Elicitation Technique is used. The results are based on metaphors and narration analysis. The research shows that although three aspects of description: attributional, behavioral and relational can be distinguished, all of them constitute the meaning given by the students to the employer-employee relation. The employer is characterized mostly by his features, mainly dignity, force and self-assurance. Employee is described predominantly by his contribution to his work and his attitude towards employer, esp. respect and fear and, sometimes, also attempts of tricking him. The relation between employer and employee is perceived then mostly in the power-subordinance context. It is seen as unsymmetrical, esp. in the sphere of mutual influence. The impact of employer on employees is perceived to be strong in many dimensions. The influence of one single employee on employer and his business is reckoned to be rather insignificant.
Author Marta Nowak (MISaF / IR / DoATaFA)
Marta Nowak,,
- Department of Accounting Theory and Financial Analysis
Journal seriesHumanities and Social Sciences, ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol23
No4
Pages235-247
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrola pracodawcy, rola pracownika, relacja pracodawca-pracownik, studenci rachunkowości, metafora zoomorficzna, techniki projekcyjne, technika wymuszonej metafory.
Keywords in Englishemployer’s role, employee’s role, employer-employee relation, accounting students, perception, zoomorphic metaphor, projection techniques, forced-Metaphor Elicitation technique
Abstract in PolishRelacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest tematem zainteresowań wielu grup, w tym studentów będących w momencie wejścia na rynek pracy i dokonywania wyboru swojej kariery zawodowej. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i eksploracja postrzeganiaprzez studentów rachunkowości ról pracownika i pracodawcy oraz relacji między nimi. Postawiono następujące pytania badawcze: 1) W jaki sposób studenci rachunkowości postrzegają rolę pracodawcy? 2) W jaki sposób studenci rachunkowości postrzegają role pracownika? 3) W jaki sposób studenci rachunkowości postrzegają relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem? Rozważania przedstawione w artykule są dokonane w ramach paradygmatu interpretacyjno-symbolicznego. Przejęto indukcyjne podejście badawcze. Zastosowano badania jakościowe. Użyto techniki wymuszonej metafory. Wyniki bazowały na analizie metafor oraz uzasadniających i dobór narracji. Badanie wykazało, iż pomimo wyodrębnienia trzech sposobów opisu: atrybucyjnego, behawioralnego i relacyjnego, każdy z ich w konsekwencji prowadzi do charakterystyki relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca charakteryzowany jest głownie poprzez swoje cechy, takie jak dostojeństwo, siła oraz pewność siebie. Pracownik jest opisywany przede wszystkim poprzez jego wkład w pracę oraz postawę wobec pracodawcy, np., szacunek i strach oraz, czasami, próby przechytrzenia go. Relacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest postrzegana głównie w kontekście władzy i podległości. Jest ona postrzegana jako asymetryczna, w szczególności w sferze wzajemnego wpływania na siebie. Wpływ pracodawcy na pracownika postrzegany jest jako silny w wielu wymiarach. Wpływ pojedynczego pracownika na pracodawcę i jego biznes jest szacowany jako raczej nieistotny.
DOIDOI:10.7862/rz.2018.hss.81
URL https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/humanities-and-social-sciences/hss-25-2018/hss-25-4-2018
Languageen angielski
File
Nowak.M_How_ do_ Accounting_ Students_ Perceive2018.pdf 112,17 KB
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 04-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 04-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back