Lokalny program rewitalizacji narzędziem rozwoju Świdnicy

Piotr Hajduga , Anna Mempel-Śnieżyk

Abstract

In order to realize revitalization project in particular municipalities/cities the local revitalization programs (LRP) are implemented. This local revitalization programs are developed, accepted and coordinated by local authorities. Local revitalization program is a long-term program of activities concerning the space, infrastructure, society and economy of particular territorial units implemented to get this area out of the crisis and create conditions for its further development. LRP is a strategic tool enabling municipalities and other entities, which want to participate in revitalization process, to apply for UE funds. The paper presents revitalization process in Świdnica city and is an attempt to assess the effects of the revitalization activities of the Świdnica area. The starting point in the study are author’s considerations about revitalization as an instrument of local development policy. In this context the specificity of the city was discussed and the state of the implemented programs and the process of revitalization of Świdnica are presented.
Author Piotr Hajduga (ES / DSEaLGA)
Piotr Hajduga,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
, Anna Mempel-Śnieżyk (ES / DSEaLGA)
Anna Mempel-Śnieżyk,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsLocal Revitalization Program as the Tool for the Development of Świdnica
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No490
Pages55-69
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishrewitalizacja, lokalny program rewitalizacji, przestrzeń śródmiejska, Świdnica
Keywords in Englishrevitalization, local revitalization programme, downtown/inner city, Świdnica city
Abstract in PolishRealizacji projektów rewitalizacyjnych służy lokalny program rewitalizacji (LPR). Dokument ten jest opracowywany, przyjmowany i koordynowany przez gminę. LPR to wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do dalszego rozwoju tego terenu. LPR należy do narzędzi strategicznych umożliwiających gminom oraz innym podmiotom chcącym się zaangażować w proces rewitalizacji aplikowanie o środki zewnętrzne m.in. z Unii Europejskiej. Artykuł stanowi prezentację i próbę oceny programów rewitalizacji przestrzeni Świdnicy. Punktem wyjścia w opracowaniu stały się rozważania autora na temat istoty rewitalizacji jako instrumentu polityki rozwoju lokalnego. Na tym tle omówiono specyfikę miasta oraz przedstawiono stan programów i procesu rewitalizacji śródmieścia Świdnicy.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.490.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43941
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Hajduga_Mempel_Lokalny_program_rewitalizacji_narzedziem_rozwoju.pdf 1,03 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back