Zasobowe czynniki potencjału konkurencyjnego a wyniki ekonomiczne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Magdalena Rajchelt

Abstract

The subject of the doctoral dissertation was the competitiveness of cooperative savings and credit associations (SKOK) on the Polish financial services' market. The analysis of their functioning has led to the conclusion that they are competitive in regard to other providers of financial services, and that increasingly they are a competition to each other. Observing the specificity of functioning of Polish credit unions and their competitive environment, it can be seen that environmental factors for all credit unions are similar but the achieved economical results are different. It leads to a conclusion that the likely cause of such a situation must be sought inside these organizations. As a result, it has been considered appropriate to check whether there is a relationship between resourced-based factors of competitive potential and economical results gained by them. The main objective of the doctoral thesis was a theoretical explanation of the relationship between resourced-based factors of competitive potential and economical results of the company, and examination of that relationship in cooperative savings and credit unions, based on the results of author's own empirical studies. The study also gave a reply to the question whether the differences in the levels of competitiveness in individual credit unions' resources are the cause of achieving different economical results by them. (original abstract)
Author Magdalena Rajchelt (EaE / IES / DMaFE)
Magdalena Rajchelt,,
- Department of Management and Food Economy
Other language title versionsResourced Based Factors of Competitive Potential and Economic Results of Cooperative Savings and Credit Associations
Journal seriesPieniądze i Więź, ISSN 1506-7513, (B 5 pkt)
Issue year2017
No1 (74)
Pages95-112
Publication size in sheets0.85
Keywords in PolishZasoby materialne, Zasoby niematerialne, Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw, Kasy spółdzielcze, Rynek usług finansowych
Keywords in EnglishTangible assets, Intangible assets, Competitive potential of enterprises, Credit unions, Financial services market
Abstract in PolishRozprawa doktorska podjęła tematykę konkurencyjności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów) na polskim rynku usług finansowych. Analiza ich funkcjonowania doprowadziła do wniosku, że są one konkurencyjne względem innych podmiotów świadczących usługi z zakresu finansów oraz że coraz częściej stanowią też konkurencję dla siebie nawzajem. Obserwując specyfikę działania SKOK-ów oraz ich środowisko konkurencyjne zauważono, że czynniki otoczenia dla wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych są zbliżone, a pomimo to osiągane przez nie wyniki ekonomiczne są bardzo zróżnicowane. Uznano więc, że najprawdopodobniej przyczyny takiego stanu należy doszukiwać się we wnętrzu tych organizacji. W związku z tym, za zasadne uznano sprawdzenie, czy występuje zależność między zasobowymi czynnikami potencjału konkurencyjnego (wynikającymi z wnętrza organizacji) a uzyskiwanymi przez te instytucje wynikami ekonomicznymi. Celem głównym rozprawy doktorskiej było teoretyczne wyjaśnienie związku między zasobowymi czynnikami potencjału konkurencyjnego a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa oraz zbadanie tego związku w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w oparciu o wyniki własnych badań empirycznych autorki. Badania dały również odpowiedź na pytanie, czy różnice w poziomach konkurencyjności zasobów w poszczególnych kasach są przyczyną osiągania przez te kasy różnych wyników ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back