Boosting innovation and entrepreneurship in Polish economy

Brygida Klemens , Niki Derlukiewicz , Anna Mempel-Śnieżyk

Abstract

The aim of the article is to examine and assess selected aspects contributing to innovativeness of economy and inciatives used by the Polish government to stimulate the development of innovation and entrepreneurship. in the economy. To achieve this goal, the authors analyzed the dynamics of changes in business environment institutions and the actions and programs conducted in Poland at national level. As a result of the research, it can be stated that the activities undertaken in Poland resulted in numerous BEIs institutions and Poland has developed friendly environment for business. The conducted research confirms the increase of employment in R&D in private sector and a constat increase in R&D finacing by private sector.
Author Brygida Klemens
Brygida Klemens,,
-
, Niki Derlukiewicz (ES / DSEaLGA)
Niki Derlukiewicz,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
, Anna Mempel-Śnieżyk (ES / DSEaLGA)
Anna Mempel-Śnieżyk,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsPobudzanie innowacji i przedsiębiorczości w polskiej gospodarce
Journal seriesBiblioteka Regionalisty, ISSN 2081-4461, e-ISSN 2449-9781, (B 8 pkt)
Issue year2017
No17
Pages55-66
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishinnowacja, przedsiębiorczość, region, instytucje otoczenia biznesu
Keywords in Englishinnovation, entrepreneurship, region, business environment institutions
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie i ocena wybranych aspektów warunkujących innowacyjność gospodarki oraz zachęt stosowanych w Polsce w celu pobudzenia rozwoju innowacji i przedsiębiorczości. Aby osiągnąć cel autorzy przeanalizowali dynamikę zmian instytucji otoczenia biznesu oraz działania i programy realizowane w Polsce, które skierowane są na zwiększenie innowacyjności i przedsiębiorczości. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że ww. działania podejmowane przyniosły rozwój licznych i zróżnicowanych pod względem oferty instytucji wspierania biznesu, a w efekcie Polska stworzyła przyjazne środowisko dla biznesu. Przeprowadzona analiza potwierdza wzrost nakładów na badania i rozwój w sektorze prywatnym i stale zwiększające się zatrudnienie w B+R w sektorze prywatnym.
DOIDOI:10.15611/br.2017.1.05
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Klemens_B_Derlukiewicz_N_Mempel-Sniezyk_A_Boosting_Innovation_And_Enterpreneuship_In_Polish_Economy_2017.pdf 868,85 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back