Rynek wtórny ubezpieczeń na życie o charakterze oszczędnościowym

Robert Kurek

Abstract

The article presents the phenomenon of secondary life insurance market in Poland and worldwide. In case of an insurance policy as a form of saving (investment policies), a person intending to break an insurance contract before the termination date receives only a portion of the funds collected, and, therefore, offers his/her policy on the secondary market where there is a chance of getting more. For buyers such proposal is not a form of insurance, but merely a form of capital investment. The purchase can be made directly (a single contract or policy packages) or indirectly, related to the acquisition of shares in funds investing in secondary market policies. The UK market is the leading one in this respect, but the easy way of setting up intermediary internet platforms contributes to this specific niche development on the insurance market, also in the countries where this phenomenon has not been known before.
Autor Robert Kurek (EZiT / KFiR)
Robert Kurek
- Katedra Finansów i Rachunkowości
Inne wersje tytułuSecondary market of life investment insurance
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr500
Paginacja88-95
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimubezpieczenie, polisa na życie, inwestycja, rynek wtórny
Słowa kluczowe w języku angielskiminsurance, life insurance policy, investment, secondary market
Streszczenie w języku polskimW artykule scharakteryzowane zostało zjawisko rynku wtórnego ubezpieczeń na życie na świecie i Polsce. W przypadku polis o charakterze oszczędnościowym osoba, która chce zerwać umowę ubezpieczenia przed terminem jej zakończenia, otrzyma tylko część zgromadzonych na niej środków, dlatego też oferuje swoją polisę na rynku wtórnym, gdzie ma szansę uzyskać więcej. Dla nabywców taka propozycja nie staje się formą ubezpieczenia, a jedynie formą lokaty kapitału. Nabycia można dokonać w sposób bezpośredni (pojedyncza umowa lub pakiety polis) lub pośredni, związany z nabyciem udziałów w funduszach inwestujących w polisy z rynku wtórnego. Wiodący w tym zakresie jest rynek brytyjski, jednak łatwość zakładania pośredniczących platform internetowych przyczynia się do rozwoju tej specyficznej niszy na rynku ubezpieczeniowym także w krajach, w których zjawisko to dotychczas nie było znane.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.500.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/47726
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Kurek_rynek_wtorny_ubezpieczen_na_zycie_o_charakterze.pdf 285,81 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót