Kierunki zastosowania ICT w komunikacji pomiędzy uczestnikami postępowań sądowych

Iwona Chomiak-Orsa , Andrzej Greńczuk

Abstract

The purpose of this article is to analyze current legal regulations in the field of the use of communication and information technologies (ICT) in the implementation of court proceedings. Due to legal regulations that define both the subjects of procedures and the scope of communication between parties to court proceedings, the implementation of ICT solutions in this area is very specific and limited by many legislative reasons. Currently, the possibility of implementing distance communication tools is not fully used due to the lack of their legal provisions, as well as the approach of the interested parties. The authors present de lege ferenda postulates regarding the use of electronic pleadings in enforcement proceedings, including existing computer systems supporting the work of courts and bailiffs. The article is a review in which literature research as well as examples of application solutions have been presented.
Author Iwona Chomiak-Orsa (MISaF / IBI / DBIiM)
Iwona Chomiak-Orsa,,
- Department of Business Intelligence in Management
, Andrzej Greńczuk (WUE)
Andrzej Greńczuk,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsDirections of ICT use in communication between participants of judicial proceedings
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2017
No4 (46)
Pages33-41
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpostępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne, ICT, systemy informatyczne
Keywords in Englishcourt proceedings, enforcement proceedings, ICT, information systems
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest analiza obecnych regulacji prawnych w zakresie wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT) w realizacji procedur postępowań sądowych. Ze względu na unormowania prawne, które definiują zarówno podmioty procedury, jak i zakres komunikacji między stronami postępowań sądowych, wdrażanie rozwiązań z zakresu ICT w tym obszarze jest bardzo specyficzne i ograniczone wieloma względami ustawodawczymi. Obecnie możliwość implementowania narzędzi komunikacji na odległość nie jest w pełni wykorzystywana ze względu na brak umocowania ich w przepisach prawnych, jak również samo podejście zainteresowanych. Autorzy prezentują postulaty de lege ferenda w zakresie zastosowania elektronicznych pism procesowych w postępowaniu egzekucyjnym, w tym również istniejące systemy komputerowe wspomagające prace sądów i komorników. Artykuł ma charakter przeglądowy. Zaprezentowane zostały w nim badania literaturowe, jak również przykłady rozwiązań aplikacyjnych.
DOIDOI:10.15611/ie.2017.4.03
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chomiak-Orsa_Grenczuk_Kierunki_zastosowania_ICT_w_komunikacji.pdf 574,7 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back