Rachunkowość i edukacja w jej obszarze we współczesnej gospodarce

Mirosława Kwiecień

Abstract

The discourse around identity or methodological diversity of accounting has been present in Poland since the fifties of the twentieth century, with the fact that it has “intensified” since it was not distinguished as a discipline in the field of economic sciences in the area of social sciences (XXI century). Methodological diversity, what constitutes the identity of accounting, its phenomenon and its evolutionary development, constitutes (not only in Polish reality) its limitation – exclusion from the field of economic sciences in the field of social sciences. This publication constitutes a specific résumé of the author’s views and interests on some aspects of the crisis and transformations of the contemporary economy, which are reflected in the idea of economy financialisation, as well as the development of accounting as a science and practice. The aim of the article is to indicate the desired directions of changes, not only in accounting theory, but also in its teaching.
Author Mirosława Kwiecień (MISaF / IR / KTRiAF)
Mirosława Kwiecień,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsAccounting and education in its area in the modern economy
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages293-316
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishteoria rachunkowości, polityka rachunkowości, finansyzacja gospodarki, intelektualizacja rachunkowości, innowacyjna edukacja
Keywords in Englishaccounting theory, accounting policy, economy financialisation, accounting intellectualization, innovative education
Abstract in PolishDyskurs wokół tożsamości czy też różnorodności metodologicznej rachunkowości jest obecny w Polsce od lat 50. XX w. (Kongres Nauki, później I Zjazd Pracowników Rachunkowości), z tym że „nasilił” się od czasu niewyodrębnienia jej jako dyscypliny w dziedzinie nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych (XXI w.). Obecnie jest on związany głównie, choć nie wyłącznie, z pytaniem, czy i w jakim stopniu rachunkowość jest nauką czysto pozytywną, w jakim zaś stopniu są w niej stosowane sądy wartościujące, czyli jest również nauką normatywną. Różnorodność metodologiczna (dualizm metodologiczny), czyli to, co stanowi o tożsamości rachunkowości, o jej fenomenie i jej ewolucyjnym rozwoju, nie tylko w polskiej rzeczywistości, stanowi jej ograniczenie – wykluczenie z dziedziny nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych (wprawdzie tylko przy tzw. kwalifikacyjnym postępowaniu awansu zawodowego). Na tym tle powstaje pytanie, dlaczego nie uznano tożsamości naukowej rachunkowości? Odpowiedź jest złożona. Przegląd literatury dotyczący edukacji w obszarze rachunkowości oraz badanie (porównania) w zakresie programów nauczania pozwoliły na zidentyfikowanie przyczyn zagrożeń dla rachunkowości jako nauki i jej edukacji. Niniejsza publikacja stanowi swoiste résumé poglądów i zainteresowań autorki zarówno pewnymi aspektami kryzysu i przeobrażeń współczesnej gospodarki, które znajdują wyraz w idei finansyzacji gospodarki, jak i rozwoju rachunkowości jako nauki i praktyki (zwłaszcza polityki rachunkowości), a także jej nauczaniem na poziomie szkolnictwa wyższego. Celem artykułu jest wskazanie pożądanych – zdaniem autorki – kierunków zmian nie tylko w teorii rachunkowości, ale przede wszystkim w jej nauczaniu.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.26
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kwiecien_Rachunkowosc_i_Edukacja_w_Jej_Obszarze__we_Wspolecznej.pdf 402,85 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back