Propozycja parametryzacji zmian ilościowych w modelach biznesowych przedsiębiorstw z branży gastronomicznej

Jakub Drzewiecki , Jan Rogala

Abstract

The aim of the article is to present a proposal for parameterization of quantitative changes in business models of restaurant industry companies. As the theoretical basis, the concept of a business model was adopted according to A. Osterwalder and, based on it, the concept of determining the business model variability according to J. Drzewiecki. The article, in addition to an introduction and a conclusion, provides a brief overview of the concept of the business model according to A. Osterwalder, followed by a justification for the choice of the industry and its concise characteristics. The main part of the article presents and characterizes the indicators illustrating the range of quantitative changes made by companies in the sector, broken down into four basic areas of business model: value proposition, customer, infrastructure and finance.
Author Jakub Drzewiecki (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Jakub Drzewiecki,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
, Jan Rogala
Jan Rogala,,
-
Other language title versionsProposal for Parameterization of Quantitative Changes in the Business Models of Companies from the Restaurant Industry
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No1 (30)
Pages54-60
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodel biznesu, parametryzacja, Osterwalder, tworzenie wartości, zarządzanie zmianą
Keywords in Englishbusiness model, paramterization, Osterwalder, value creation, management change
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie propozycji dotyczącej parametryzacji zmian o charakterze ilościowym w modelach biznesowych przedsiębiorstw z branży gastronomicznej. Za podstawę teoretyczną w opracowaniu przyjęto ideę modelu biznesowego w ujęciu według A. Osterwaldera oraz bazującą na niej koncepcję określenia zmienności modelu biznesowego według J. Drzewieckiego. Artykuł, prócz wprowadzenia i podsumowania, zawiera krótkie omówienie koncepcji modelu biznesowego, po którym następuje uzasadnienie wyboru branży oraz jej zwięzła charakterystyka. W głównej części tekstu dokonano omówienia wskaźników obrazujących zakresu zmian ilościowych w przedsiębiorstwach z sektora w podziale na cztery podstawowe obszary modelu biznesu: propozycji wartości, klienta, infrastruktury oraz finansów. W podsumowaniu wskazano korzyści wynikające ze stosowania opisanej w artykule koncepcji oraz potencjalne dalsze kierunki badań.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.1.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43234
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Drzewiecki_Rogala_Propozycja_parametryzacji_zmian_ilosciowych_w.pdf 664 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back