Klasyfikacja dynamiczna europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na poziom identyfikatorów innowacyjności typu Output

Małgorzata Markowska , Danuta Strahl

Abstract

The article presents research results referring to the transformations occurring in the European regional space regarding Output type of innovation. The research covered 265 European regions at NUTS 2 level, in the period of 1999-2008. The following characteristics were accepted in the course of Output innovation analysis: HIT – workers employed in high and mid-tech industry (as % of workforce); EPO – patents registered in the European Patent Office (EPO) per 1 million of workforce; HIT 2 – share of workers employed in high and midtech industry in the overall number of workforce in industry sector. The classification of European regional space was performed by means of positional classification, which distinguished four classes of regions and grouped them according to different levels of their properties values at two observation moments. The analysis was supplemented by capital regions. The evaluation was also performed with reference to changes occurring in Polish regional space.
Author Małgorzata Markowska (EMaT / DRE / ZEAR)
Małgorzata Markowska,,
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
, Danuta Strahl (EMaT / DRE)
Danuta Strahl,,
- Department of Regional Economy
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No244
Pages15-28
Keywords in Polishinnowacyjność, regiony NUTS 2, klasyfikacja pozycyjna
Keywords in Englishinnovation, NUTS 2 regions, positional classification
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wyniki badań nad przemianami w europejskiej przestrzeni regionalnej w zakresie innowacyjności typu Output. Badaniami objęto 265 regionów europejskich typu NUTS 2 w okresie 1999–2008. Do analiz innowacyjności Output przyjęto następujące charakterystyki: HIT – pracujący w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym technologicznie (jako % siły roboczej); EPO – patenty zarejestrowane w European Patent Office (EPO) na milion siły roboczej; HIT 2 – udział pracujących w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym technologicznie w ogólnej liczbie pracujących w przemyśle. Dokonano klasyfikacji europejskiej przestrzeni regionalnej z wykorzystaniem klasyfikacji pozycyjnej, wyodrębniając cztery klasy grupujące regiony o różnym poziomie wartości cech w dwóch momentach obserwacji. Analizę tę uzupełniono o regiony stołeczne, ocenie poddano także zmiany zachodzące w polskiej przestrzeni regionalnej.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrProblemy rozwoju regionalnego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back