System kontroli wewnętrznej w audycie wewnętrznym procesów innowacyjnych

Katarzyna Piotrowska

Abstract

Purpose – The purpose of this article is to try to determine the role that an effective internal control system should play in improving the performance of innovative processe s. Design/methodology/approach – For the purposes of this article use of the critical analysis of the literature and law of the regulatory, observation of economic practice in the implementation, control and audit of in - novation processes (implementation of R & D projects within the EU framework programs). Findings – The result of the research will be the elaboration of internal control procedures in order to prevent irregularities from the implementation of innovative processes. Originality/value – The lack of comprehensive study on how the internal control system for innovation is organized determines the relevance of research in this area. The article is an application and its results can be used in the process of developing internal control procedures in entities implementing innovative projects.
Author Katarzyna Piotrowska (MISaF / IR / KTRiAF)
Katarzyna Piotrowska,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No3/1(87)
Pages19-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem kontroli wewnętrznej, proces innowacyjny, identyfikacja ryzyka, mechanizmy kontrolne, procedury kontroli wewnętrznej
Keywords in Englishinternal control system, innovation process, risk identification, control mechanism, internal control procedures
Abstract in Polish Cel – Celem artykułu jest próba określenia roli jaką powinien pełnić efektywnie funkcjonują - cy system kontroli wewnętrznej w usprawnianiu realizacji procesów innowacyjnych. Metodologia badania – Na potrzeby artykułu wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu i regu - lacji prawnych, obserwację praktyki gospodarczej w zakresie realizacji, kontroli i audytu procesów innowa - cyjnych (realizacja projektów badawczo-rozwojowych w programach ramowych Unii Europejskiej). Wynik – Efektem prowadzonych badań jest określenie zasad opracowania procedur kontroli wewnętrznej celem zapobiegania nieprawidłowościom pojawiającym się przy realizacji procesów innowacyjnych. Oryginalność/wartość – Brak kompleksowego opracowania dotyczącego sposobu organizacji systemu kon - troli wewnętrznej w zakresie działalności innowacyjnej determinuje zasadność prowadzenia badań w ni - niejszym obszarze. Artykuł ma charakter aplikacyjny, a jego wyniki mogą być wykorzystane w procesie opracowania procedur kontroli wewnętrznej w podmiotach realizujących projekty innowacyjne.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.3.87/1-02
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/454/article/7315/
Languagepl polski
File
Piotrowska_System_kontroli_wewnetrznej_w_audycie_wewnetrznym.pdf 418,76 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back