Wskaźniki ekonomiczne w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych - wyniki badań

Hanna Sikacz

Abstract

The aim of the study is to assess the quality of the leading integrated reports published by capital groups in Poland. The main point focused on a set of economic indicators which are extracted according to the GRI guidelines. Also, in the follow up of a specific selection (detailed analyses of the content of integrated reports allow to choose some general conclusions) for the mainstream studies several integrated reports of entities aspiring as socially responsible were chosen. The results of studies using induction methods are not optimistic. The reports being prepared on the basis of the GRI guidelines do not ensure the comparability of information. Also looking at the specific details of integrated reports the quality of them is not satisfactory. If an integrated report is to be fundamental to communicate with stakeholders, the reporting standards should be mandatory and strictly defined, giving the ability to standardize information in order to improve readability and comparability of the data. Also the verification of an integrated report should be full (not only to a limited extent), so that it is possible to assess the reliability and clarity of the situation of the capital group, both in terms of financial but also the context of rights and obligations applicable to the group
Author Hanna Sikacz (EaE / IES / DLaC)
Hanna Sikacz,,
- Department of Labor and Capital
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No2
Pages35-53
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishraport zintegrowany, CSR, wytyczne GRI, wskaźniki ekonomiczne, grupa kapitałowa
Keywords in Englishintegrated report, CSR, The GRI Sustainability Reporting Guidelines, economic indicators, capital group
Abstract in PolishCelem opracowania jest ocena jakości głównych raportów zintegrowanych publikowanych przez grupy kapitałowe w Polsce. Uwagę skupiono na grupie wskaźników ekonomicznych, wyodrębnionych zgodnie z wytycznymi GRI. W toku określonej selekcji do badań (szczegółowej analizy treści raportów pozwalającej wyciągnąć uogólniające wnioski) wybrano kilka raportów zintegrowanych podmiotów pretendujących do miana społecznie odpowiedzialnych. Wyniki przeprowadzonych badań przy użyciu metody indukcji nie są optymistyczne. Opracowanie raportów opierających się na wytycznych GRI nie zapewnienia porównywalności informacji. Jakość raportów, uwzględniając szczegółowe dane, nie jest też satysfakcjonująca. Jeśli raport zintegrowany ma być podstawą do komunikacji z interesariuszami, to standardy raportowania powinny być obowiązujące i ściślej określone, co umożliwiałoby ujednolicenie informacji w celu lepszej czytelności i porównywalności danych, a weryfikacja raportów zintegrowanych powinna być pełna (nie tylko w ograniczonym zakresie), tak by móc ocenić rzetelność i jasność sytuacji nie tylko finansowej podmiotu oraz zgodność w formie i treści z obowiązującymi podmiot raportujący przepisami prawa.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.2.3
URL http://soep.ue.poznan.pl/index.php/pl/numery/opublikowane?showall=&start=1
Languagepl polski
File
Sikacz_Wskaźnik_ekonomiczne_ w_ raportach2018.pdf 140,56 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-08-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back