Społecznie odpowiedzialna uczelnia - nowy paradygmat w instytucjach szkolnictwa wyższego

Dorota Teneta-Skwiercz

Abstract

The article refers to a new paradigm of universities’ SR within the institutions of higher education system. The research problem, which has been defined as follows: what is the role in modern higher education of social responsibility? The suggested solution of the problem constitute the main body of the article. The main purpose of the article is to define the essence of social responsibility of universities, its field, manifestations and premises of impact and action. The indirect goals, helping in main purpose accomplishment, are as follows: identification of primary challenges which are faced by universities and stating the relation between sustainable university and socially responsible one. As the survey method the analysis of scientific writing has been applied
Author Dorota Teneta-Skwiercz (ES / DEaOE)
Dorota Teneta-Skwiercz,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsUniversity Social Responsibility - New Paradigm in Higher Education
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No11 [CD]
Pages609-619
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuczelnia, społeczna odpowiedzialność uczelni, interesariusze, zrównoważony rozwój
Keywords in EnglishUniversity, University Social Responsibility, stakeholders, Sustainable development
Abstract in PolishArtykuł odnosi się do nowego paradygmatu w instytucjach szkolnictwa wyższego, jakim jest Społeczna odpowiedzialność uczelni. Problem badawczy, rozwiązaniu którego podporządkowano rozważania niniejszego artykułu, sformułowano następująco: Jaką rolę we współczesnej instytucji szkolnictwa wyższego odgrywa społeczna odpowiedzialność? Głównym celem opracowania było zdefiniowanie istoty społecznej odpowiedzialności uczelni, jej obszarów, przejawów oraz przesłanek upowszechnienia. Cele pośrednie, służące realizacji celu głównego, to: identyfikacja głównych wyzwań, z którymi mierzą się dziś uczelnie, przedstawienie wybranych modeli współczesnego uniwersytetu oraz określenie relacji między koncepcją zrównoważonej uczelni a uczelnią społecznie odpowiedzialną. Jako metodę badawczą zastosowano analizę piśmiennictwa
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_11_2017_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back