Skłonność do zagranicznej mobilności młodszych i starszych osób

Agnieszka Stanimir

Abstract

On the labor market there are increasing differences between people belonging to the so-called generation Y and older generations. These differences affect not only the perception of work by its quality and durability, but also relate to the tendency to mobility and migration. The younger generation has a greater enthusiasm in making life choices, which in turn also affects their approach to employment. Factors influencing the willingness to mobility among people from generation Y and the elderly, and to compare the behavior of the Poles and persons from selected European countries are the aims of the present study. The analysis was based on data from three sources: the European Social Survey, Social Diagnosis and Eurobarometer. Due to the measurement scales selected for the dependencies and relationships of variables, correspondence analysis, agreement chart and association plot were used in the analysis
Author Agnieszka Stanimir (MISaF / IZM / CE)
Agnieszka Stanimir,,
- Chair of Econometrics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No385
Pages257-266
Keywords in Polishmobilność, różnice pokoleniowe, analiza korespondencji, wykresy zgod-ności, wykresy powiązań
Keywords in Englishmobility, generational differences, correspondence analysis, agreement chart, association plot
Abstract in PolishNa rynku pracy coraz silniej zaznaczają się różnice między osobami należą-cymi do tzw. pokolenia Y i pokoleń starszych. Różnice te dotyczą nie tylko postrzegania pracy przez pryzmat jej jakości i trwałości, ale również dotyczą skłonności do mobilności i migracji. Osoby z młodszego pokolenia wykazują większy entuzjazm w dokonywaniu wyborów życiowych, co z kolei również wpływa na ich podejście do kwestii zatrudnienia. Wyróżnienie czynników wpływających na skłonność do mobilności wśród osób z pokolenia Y oraz osób starszych oraz dokonanie porównania zachowań Polaków z mieszkańcami wybranych krajów europejskich jest celem prezentowanego opracowania. Analizę przepro-wadzono na podstawie danych pochodzących z trzech źródeł: European Social Survey, Diagnozy Społecznej oraz Eurobarometru. Ze względu na skale pomiarowe wybranych do badania zależności i powiązań zmiennych wykorzystano analizę korespondencji, wykresy zgodności oraz wykresy powiązań
DOIDOI:10.15611/pn.2015.385.28
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Stanimir_Sklonnosc_do_zagranicznej_mobilnosci_mlodszych.pdf 869,62 KB
Score (nominal)10
Citation count*3 (2020-07-04)
Additional fields
Tyt_nrTaksonomia 25. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back