Mediation in international economic relations - different approaches and cultural background

Magdalena Broszkiewicz

Abstract

W globalizującym się świecie dochodzi do rozprzestrzeniania się analogicznych zjawisk w światowej ekonomii, polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze, niezależnie od kontekstu geograficznego i stopnia gospodarczego zaawansowania danego regionu. Do głosu dochodzą spory na tle gospodarczym, politycznym czy społecznym, które dotyczą obywateli różnych państw. Również procedura mediacji ulega popularyzacji, co ułatwia dyfuzję nowego podejścia do konfliktów. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie współczesnego obrazu mediacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mediacje transgraniczne, jak również ich historii, oraz wskazanie najczęściej doniosłych funkcji w społeczeństwach i ich potencjalnie dużego znaczenia w przyszłości. Głównym celem jest przedstawienie mediacji transgranicznych jako najlepszego sposobu rozwiązywania konfliktów pomiędzy przedstawicielami różnych państw, narodów, kultur itd., jak również zwrócenie uwagi na bariery związane z ich zastosowaniem.
Author Magdalena Broszkiewicz (ES / DF)
Magdalena Broszkiewicz,,
- Department of Finance
Other language title versionsMediacja w międzynarodowych stosunkach gospodarczych - zróżnicowane podejścia i uwarunkowania kulturowe
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2018
No3 (19)
Pages98-109
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmediation, international economic relations, cultural background of economy
Keywords in Englishmediacja, międzynarodowe stosunki gospodarcze, uwarunkowania kulturowe
Abstract in PolishIn the globalising world, similar phenomena are spreading in the world economy, politics, demography, social life and culture, regardless of the geographical context and the level of economic development of a given region. There are disputes over economic, political or social background that concern citizens of different countries. Also the mediation procedure is popularized, which facilitates the diffusion of a new approach to conflicts. The subject of this article is to present a contemporary image of mediation, with particular emphasis on cross-border mediation, as well as their history and indication of the most-important functions in societies and their potentially high significance in the future. The main purpose of the article is to present cross-border mediation as the best way to resolve conflicts between representatives of different countries, nations, cultures, etc., as well as to draw attention to the barriers related to their application.
DOIDOI:10.15611/e21.2018.3.07
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Broszkiewicz_Mediation_in_international_economic_relations.pdf 812,64 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back