Analiza zależności między poziomem a strukturą kosztów przedsiębiorstwa

Edward Nowak

Abstract

Costs have a direct impact on the results achieved by economic entities and determine the effectiveness of their operations. Therefore, costs should be subjected to systematic analyses with various subject and object scopes. Traditionally, the cost analysis is carried out separately for the level and structure of costs, which is a significant deficiency. This article presents how to analyse the relationship between the level and structure of costs. The proposed solutions employ simple methods of economic analysis,such as financial measures and ratios, as well as structure indicators. Methods presented in the article enable determining the simultaneous impact of the level and structure of costs on the effectiveness of the enterprise’s operations. Their practical usefulness will be shown on the example of an empirical study of selected economic entities
Author Edward Nowak (MISaF / IR / DoCMAaC)
Edward Nowak,,
- Department of Costing, Management Accounting and Control
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No369
Pages163-172
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza kosztów, zarządzanie kosztami, ocena poziomu kosztów, badanie struktury kosztów, ocena efektywności
Keywords in Englishcost analysis, cost management, cost level assessment, cost structure analysis, efficiency evaluation
Abstract in PolishKoszty mają bezpośredni wpływ na wyniki osiągane przez jednostki gospodarcze i przesądzają o efektywności prowadzonej działalności, dlatego powinny być poddawane systematycznym analizom o różnych zakresach przedmiotowych i podmiotowych. Tradycyjnie analiza kosztów jest przeprowadzana odrębnie dla poziomu i struktury kosztów, co stanowi jej istotny niedostatek. Celem artykułu jest ukazanie sposobu przeprowadzenia analizy zależności między poziomem a strukturą kosztów. Proponowane w nim rozwiązania wykorzystują proste metody analizy ekonomicznej, jakimi są mierniki i wskaźniki finansowe oraz wskaźniki struktury. Przedstawione w artykule metody umożliwiają określenie jednoczesnego wpływu poziomu i struktury kosztów na efektywność działalności przedsiębiorstwa. Ich praktyczna przydatność zostanie ukazana na przykładzie badania empirycznego dotyczącego wybranych jednostek gospodarc
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_369/15.pdf
Languagepl polski
File
Nowak.E_Analiza_ zależności_ między_ poziomem_ a_ strukturą_ kosztów 2018.pdf 298,55 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back