Kierunki wykorzystania metod ekonometrycznych w analizie informacji dostarczanych przez system rachunkowości

Edward Nowak

Abstract

This paper is dedicated to the use of econometric models in empirical accounting research. Accounting is a practical discipline that deals with measuring economic events and phenomena. The results are a numerical representation of the entity’s business activity. The empirical data created in accounting only presents the states of certain events and economic occurrences. Only after processing the data is transformed into economic information which can be useful to different consumers. One of the ways of providing this additional financial data is econometric modelling. In accounting studies exist econometric models that are estimated based on the data from the reporting and indexing system and from beyond such systems. The results of this estimation are an important source of information on the correctness and interdependence in the development of phenomena and processes considered in accounting.
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsThe directions of applying econometric methods to analyze information provided by the accounting system
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No506
Pages84-92
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmetody badań w rachunkowości, badania empiryczne, metody ekonometryczne, mikroekonometria rachunkowości
Keywords in Englishresearch methods in accounting, empirical research, econometric methods, microeconometrics of accounting
Abstract in PolishArtykuł poświęcono wykorzystaniu modeli ekonometrycznych w analizie informacji dostarczanych przez rachunkowość. Rachunkowość to dyscyplina praktyczna, której przedmiotem jest pomiar zdarzeń gospodarczych i zjawisk ekonomicznych. Wyniki tego pomiaru są liczbowym odwzorowaniem działalności jednostek gospodarczych. Dane empiryczne tworzone w rachunkowości ukazują jedynie stany określonych zdarzeń i zjawisk gospodarczych. Dopiero po odpowiednim przetworzeniu dane te przekształca się w użyteczne informacje ekonomiczne. Jednym ze sposobów takiego dodatkowego przetwarzania informacji finansowych jest modelowanie ekonometryczne. W badaniach prowadzonych w rachunkowości są modele ekonometryczne szacowane na podstawie danych pochodzących z systemu ewidencyjno-sprawozdawczego lub danych spoza tego systemu dotyczących problemów rachunkowości. Wyniki tego szacowania są ważnym źródłem informacji o prawidłowości i współzależności w kształtowaniu się zjawisk i procesów rozpatrywanych w rachunkowości.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.506.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/50193
Languagepl polski
File
Nowak_kierunki_wykorzystania_metod_ekonometrycznych_w_analizie.pdf 287,64 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-08-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back