Location of the controlling unit or department in the organising structure of a Polish public economic university

Magdalena Barańska

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania miejsca komórki controllingu w strukturze organizacyjnej polskich publicznych uczelni ekonomicznych. Analiza struktur organizacyjnych takich uczelni miała za zadanie odpowiedzieć na pytania badawcze: czy istnieje dział controllingu, a jeśli tak, to gdzie w strukturach organizacyjnych uczelni ekonomicznych w Polsce jest on umiejscowiony oraz jakie faktycznie zadania są powierzone tej komórce. Przy próbie odpowiedzi na postawione pytania posłużono się studiami literatury z zakresu controllingu oraz przeprowadzono badanie polegające na porównaniu usytuowania istniejących komórek controllingu w uczelniach ekonomicznych w Polsce. W artykule wykazano, że pomimo różnych alokacji komórki controllingu w strukturach omawianych uczelni, zadania przed nimi stawiane są takie same, a różnią się tylko sposobem i miejscem docelowym składania wszelkiego rodzaju sprawozdań.
Author Magdalena Barańska (MISaF / IR / KRC)
Magdalena Barańska,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsUsytuowanie komórki controllingu w strukturze organizacyjnej polskiej publicznej uczelni ekonomicznej
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No515
Pages231-242
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishcontrolling, organisational structure, controlling at a public university
Keywords in Englishcontrolling, struktura organizacyjna, controlling w uczelni publicznej
Abstract in PolishThe aim of the article is to try to show the place of the controlling unit or department in the organisational structure of the Polish public economic universities. The analysis of organisational structures of such universities was supposed to answer the following research questions: whether there is a controlling department, and if so, where in the organisational structures it is located and what tasks are entrusted to this unit or department. When trying to answer the questions, there was employed the study of literature in the field of controlling, and there was conducted a study comparing the location of existing controlling unit or departments in economic universities in Poland. The article shows that despite different allocations of the controlling unit or departments in the structures of the discussed universities, the tasks dedicated them are the same, and differ only in the manner and place of submission of all types of reports.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.515.18
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/76723
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Baranska_Location_Of_The_Controlling_Unit_Or_Department.pdf 630,32 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back