Więzi personalne i umiejscowienie funkcji personalnej w układach organizacyjnych grup kapitałowych – rozważania teoretyczno-empiryczne

Dominika Bąk-Grabowska , Katarzyna Grzesik , Agnieszka Jagoda

Abstract

In order to maintain their competitiveness, companies strive to different forms of integration with other entities. Capital groups are an example of such integration, that is a grouping of legally independent companies. Managing such a grouping (capital group) is undoubtedly a complex process that occupies an important place in human resource management, which can be seen as the realization of the HR function. The article presents theoretical considerations regarding the location of the HR function and personal ties, which are reflected in the way of human resource management in a capital group. The location of the HR function is viewed from the point of view of two dimensions: the centralization of management and the concentration of actions implemented within this function. Personal ties first of all show relationships between owners, managers and employees in the capital groups, as well as social relations. The article also presents the results of empirical research relating to the abovementioned issues
Author Dominika Bąk-Grabowska (ES / DEaOE)
Dominika Bąk-Grabowska,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
, Katarzyna Grzesik (ES / DEaOE)
Katarzyna Grzesik,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
, Agnieszka Jagoda (EMaT / DSMaL)
Agnieszka Jagoda,,
- Department of Strategic Management and Logistics
Other language title versionsPersonal ties and the location of the HR function in the organizational structure of capital groups – theoretical and empirical considerations
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Issue year2015
Vol3
No3
Pages3-12
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfunkcja personalna, więzi personalne, unia personalna, lokalizacja funkcji personalnej, grupa kapitałowa
Keywords in Englishpersonnel function, personal ties, personal union, location of the HR function, capital group
Abstract in PolishW celu utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa dążą do integracji z innymi podmiotami. Grupy kapitałowe są przykładem integracji polegającej na zgrupowaniu samodzielnych pod względem prawnym przedsiębiorstw. Zarządzanie takim zgrupowaniem (grupą kapitałową) jest złożonym procesem, w którym istotne miejsce zajmuje zarządzanie zasobami ludzkimi, znajdujące wyraz w realizacji funkcji personalnej. W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące lokalizacji funkcji personalnej oraz więzi personalnych, które są odzwierciedlone w sposobie zarządzania zasobami ludzkimi w grupie kapitałowej. Lokalizacja funkcji personalnej jest rozpatrywana w aspekcie dwóch wymiarów: centralizacji zarządzania oraz koncentracji działań w ramach tej funkcji. Więzi personalne rozpatruje się jako powiązania właścicielskie, zarządcze i pracownicze w grupach kapitałowych oraz relacje społeczne. W artykule zaprezentowano również wyniki badań empirycznych odnoszące się do wskazanej problematyki
DOIDOI:10.15611/mf.2015.3.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30420&from=publication
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bak-Grabowska_Wiezi_Personalne_i_Umiejscowienie_Funkcji_Personalnej_2015.pdf 470,79 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back