European Regional Space Classification Regarding Smart Growth Level

Małgorzata Markowska , Danuta Strahl

Abstract

Europe 2020 strategy, as the successor of Lisbon strategy, represents the vision of social market economy for Europe of the 21st century covering three related priorities: 1/ smart growth: knowledge based economy and innovation growth; 2/ sustainable growth: support for effective and taking advantage of resources economy which is more environmentally friendly and more competitive; 3/ inclusive growth: support for high employment level economy providing social and territorial cohesion. The paper presented classification results including European regional space positional statistics regarding advancement and smart growth level in NUTS 2 regions. Regional smart growth covers three pillars: innovation, creativity (Knowledge Based Economy) and smart specialization illustrated by characteristics available in Eurostat data resources. These qualities constituted the basis for constructing aggregate measures for specific pillars and also for the purposes of regional classification. The results of obtained classes were assessed in an overall European space, in groups of regions distinguished in line with integration processes chronology and also in capital regions and these including the country capital, as well as in the system of Polish regions.
Author Małgorzata Markowska (EMaT / DRE / ZEAR)
Małgorzata Markowska,,
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
, Danuta Strahl (EMaT / DRE)
Danuta Strahl,,
- Department of Regional Economy
Journal seriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe, ISSN 1508-2008, [2082-6737], (B 15 pkt)
Issue year2012
Vol15
No4
Pages233-247
Abstract in PolishStrategia Europa 2020, jako sukcesor Strategii Lizbońskiej, jest wizją społecznej gospodarki rynkowej dla Europy XXI wieku, obejmującą trzy powiązane priorytety: 1/ rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 2/ rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 3/ rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. W pracy przedstawiono wyniki klasyfikacji ze statystykami pozycyjnymi europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na stopień zaawansowania i poziom inteligentnego rozwoju w regionach szczebla NUTS 2. Rozwój inteligentny regionów uwzględnia trzy filary: innowacyjność, kreatywność (Gospodarka Oparta na Wiedzy) i inteligentną specjalizację ilustrowane charakterystykami znajdującymi się w zasobach informacyjnych Eurostatu. Cechy te stanowiły podstawę do konstrukcji miar agregatowych dla określonych filarów, a także do klasyfikacji regionów. Wyniki uzyskanych podziałów oceniono w całej europejskiej przestrzeni regionalnej, w grupach regionów wydzielonych zgodnie z chronologią procesów integracji, a także w regionach stołecznych i zawierających stolicę oraz w układzie regionów polskich.
Languageen angielski
Score (nominal)9
Citation count*3 (2016-06-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back