A Dynamic Context of Behavioural Strategy: Managerial Cognitive Capabilities and Organizational Adaptive Performance

Katarzyna Piórkowska

Abstract

The prior research has emphasized the importance of either individuals to organizational performance or of managerial cognition to strategic change and action and provided support for the salient role of managerial cognition in developing managerial capabilities and behaviour. Nevertheless, given that managerial perceptions may vary across industry contexts and that high and low velocity industry pose different cognitive challenges to managers, there is no prior research investigating the associations between managerial cognitive and adaptive capabilities, the individual propensity to adapt, and organizational adaptive performance in a high velocity industry, only some research has explored how individual characteristics affect the ability to develop adaptive capabilities. Hence the aim of the paper is to present a theoretical and methodological proposition exploiting a cognitive approach and a microfoundations perspective in strategic management, aiming to examine the interdependencies between managerial cognitive capabilities ,adaptive capabilities, and organizational adaptive performance as well as explore the moderators and/or mediators of that relationship. The method used is the literature review. The main findings constitute the propositions resulting from a developed conceptual framework.
Author Katarzyna Piórkowska (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Katarzyna Piórkowska,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Other language title versionsDynamiczny kontekst strategii behawioralnej: menedżerskie zdolności poznawcze i organizacyjna adaptacyjność
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No1 (30)
Pages24-30
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstrategia behawioralna, mikrofundamenty, organizacyjna adaptacyjność
Keywords in Englishbehavioural strategy, micro-foundations, adaptive performance
Abstract in PolishDotychczasowe badania podkreślają znaczenie wpływu jednostki na organizacyjną efektywność oraz wpływu menedżerskiego poznania na zmianę strategiczną, uwypuklając przy tym rolę menedżerskiego poznania w kształtowaniu menedżerskich zdolności i zachowań. Jednakże, biorąc pod uwagę zróżnicowanie menedżerskiej percepcji w zależności od kontekstu, obserwuje się wyraźną lukę badawczą w odniesieniu do zależności między menedżerskimi poznawczymi i adaptacyjnymi zdolnościami, indywidualnymi skłonnościami do adaptowania się a organizacyjną adaptacyjnością – zwłaszcza w sektorach o dużej zmienności. Celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych i metodycznych propozycji w podejściach poznawczym i mikrofundamentalnym w ogóle w zarządzaniu strategicznym. Celem szczegółowym jest analiza zależności między menedżerskimi poznawczymi i adaptacyjnymi zdolnościami a organizacyjną adaptacyjnością oraz zaproponowanie mediatorów i moderatorów tychże relacji. Cel osiągnięto z zastosowaniem przeglądu literatury. Efekty opisanych rozważań sprowadzają się do opracowania konceptu badawczego i sformułowania propozycji badawczych z niego wynikających.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.1.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43227
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Piorkowska_A_dynamic_context_of_behavioral.pdf 295,15 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-07-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back