Problem kształcenia i egzaminowania przewodników górskich w świetle obowiązujących przepisów prawnych

Piotr Gryszel

Abstract

The purpose of the chapter is to present the contemporary problems of training and examining mountain guides in Poland by referring the legal provisions in force to the requirements of the tourist market and indicating the existing legislative gaps and inaccuracies. The main research method used was analysis of the binding legal solutions. In the article, the contemporary model of mountain guiding in Poland is discussed, and two basic types of mountain guiding are distinguished – technical and tour (regional) guiding. The current training programmes, the scope of a certified guide’s powers and the problems related to examining mountain guides were covered. In the conclusions, respective legislative solutions were suggested to fill in the existing gaps and inaccuracies in the applicable legal provisions. It was, for example, proposed to separate the powers of a high-altitude mountain guide, to assume a more flexible approach towards preparing guide training programmes and extending the powers of mountain guides over the area of cities and villages.
Author Piotr Gryszel (BM / DMaTM)
Piotr Gryszel,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Pages143-160
Publication size in sheets0.85
Book Kruczek Zygmunt (eds.): Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego, 2020, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISBN 9788362891627, 206 p.
Rynek_pracy_przewodnikow_turystycznychPilotow.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishprzewodnictwo techniczne, przewodnictwo turystyczne, regulowanie zawodu przewodnika górskiego
Keywords in English technical guiding, tour guide, regulating the profession of a mountain guide
Abstract in Polish Rozdział ma na celu wskazanie współczesnych problemów kształcenia i egzaminowania przewodników górskich w Polsce – odniesienie obowiązujących przepisów prawnych do wymagań rynku turystycznego oraz wskazania luk i nieścisłości legislacyjnych. Główną metodą badawczą była analiza obowiązujących rozwiązań prawnych. W artykule omówiono współczesny model przewodnictwa górskiego w Polsce wyróżniając dwa podstawowe typy przewodnictwa górskiego – techniczne i turystyczne (krajoznawcze, regionalne). Omówiono obowiązujące programy szkolenia, zakres nadawanych uprawnień przewodnickich oraz problematykę egzaminowania przewodników górskich. W zakończeniu zaproponowano rozwiązania legislacyjne mające wypełnić luki i nieścisłości w obowiązujących przepisach prawnych. Między innymi zaproponowano wyodrębnienie uprawnień przewodnika wysokogórskiego, bardziej elastyczne podejście do kształtowania programów szkoleń przewodnickich, rozszerzenie uprawnień przewodników górskich o obszar miast i wsi.
Languagepl polski
Additional file
Deklaracja_Gryszel_P_Problemy_kształcenia_i_egzaminowania_2020.docx 15,81 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back