Piłka nożna jako przedmiot badań ekonomicznych

Jan Murak

Abstract

For a long time football, despite being a very important part of modern world, and because of it an important part of the socio-economic sphere, has not been the subject of scientific considerations. Economists have been interested in new problems, including football, since L.C. Robbins proposed a definition of economics and G.S. Becker started his economic approach. Furthermore, the development of economic instruments helpsthose changes. The main purpose of this paper is to show the usefulness of economic methods and instruments in finding solutions of various problems. Therefore, we choose and describe a part of scientific, football research. At the beginning, we try to answer two questions. Why has not football been the subject of scientific consideration? Do football clubs differ from other firms? The second question is vital for businessmen. We present the most important, economic characteristics of a football club, for example: a diversity of sports clubs targets and the lack of incentives to monopolize markets. We argue that only a sum of all mentioned characteristics makes a football clubs managment special. In the next part, we present and try to assess different propositions which should make football matches more attractive. We find three groups of features, which should grow the demand for football matches. In the first group there are principles during a match. The second group is connected with the league system, and the last one refers to organizing big, football tournaments. The application of economic instruments gives arguments for and against various propositions. The most important results suggest that if only one type of fouls is punished, it does not improve the flow of the game. Furthermore, the results show that the effect of the rule of three points for a win on the game is ambiguous. It can improve the attractiveness of a match, but it also grows the number of fouls. Next, we discuss the effectiveness of football clubs and coaches. First of all, we try to find whether positions in the football leagues after a season match to clubs classifications of effectiveness well. For this purpose, we present the results of effectiveness research which use data set from Spanish leagues. The results differ from each other, thus we do not get a clear answer. In the next step, we show research about coach effectiveness which suggests that coaches should not be judged solely on the basis of a number of won matches.In the last part, we argue, that the use of the data set from football matches allows for empirical verification of the economic instruments and methods, on the one hand. On the other hand, it helps to solve many problems related to football. However, not all situations related to football are suitable for scientific research. Part of them are too complex
Author Jan Murak (ES / IE / DME)
Jan Murak,,
- Department of Mathematical Economics
Other language title versionsFootball as the subject of economic research
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2015
No1 (5)
Pages138-151
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsport, ekonomia sportu, podejmowanie decyzji, teoria gier, efektywność
Keywords in Englishsport, economics of sports, decision making, theory of games, efficiency
Abstract in PolishPiłka nożna, mimo że jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świecie i ważną sferą życia społeczno-gospodarczego, przez długi czas pozostawała na uboczu rozważań naukowych. Dopiero zaproponowana przez L.C. Robbinsa definicja ekonomii oraz podejście ekonomiczne G.S. Beckera przyczyniły się do zainteresowania się ekonomistów nowymi problemami, w tym zjawiskami związanymi z dyscyplinami sportowymi, m.in. piłką nożną. Sprzyjało temu również pojawienie się nowych narzędzi wykorzystywanych w ekonomii. Celem niniejszej pracy jest pokazanie użyteczności metod i narzędzi ekonomii do opisu i wyjaśnienia zjawisk występujących w piłce nożnej jako dyscyplinie sportu. Dlatego też wybrano i omówiono część prac naukowych związanych z piłką nożną, która nie jest tradycyjnie kojarzona z ekonomią. Określono, dlaczego zjawiska ściśle związane z futbolem nie były uznawane za tradycyjny obszar dociekań ekonomicznych. Zastanowiono się przy tym, czy prowadzenie klubu piłkarskiego różni się od innych przedsięwzięć biznesowych, jak uważa część praktyków. Przedstawiono najważniejsze cechy charakterystyczne klubów sportowych, m.in.: zróżnicowanie celów klubów sportowych oraz brak bodźców do monopolizacji rynków. Wskazano, że dopiero połączenie wszystkich cech stanowi o wyjątkowości zarządzania klubem piłkarskim. Przedstawiono i spróbowano ocenić różne propozycje uatrakcyjnienia widowisk piłkarskich. Wyróżniono trzy grupy czynników mających zwiększyć popyt na oglądanie futbolu. Pierwszą grupę stanowiły zasady obowiązujące w trakcie meczu. Druga grupa czynników związana jest z systemem rozgrywkowym, a ostatnia odnosi się do organizacji wielkich imprez sportowych. Wykorzystanie narzędzi ekonomii dostarczyło argumentów zarówno za,jak i przeciw różnym propozycjom. Przede wszystkim wskazano, że ostrzejsze karanie jedynie pewnych grup fauli nie spowodowało wzrostu płynności meczów, a wyniki dotyczące wpływu wprowadzenia zasady 3 punktów za zwycięstwo na otwartość gry są niejednoznaczne. Ponadto rezultaty badań sugerują, że ta ostatnia zasada mogła przynieść dość nieoczekiwany skutek, jakim jest zwiększenie liczby fauli. Omówiono także problem efektywności. Przede wszystkim starano się określić, jak dobrze miejsca zajęte przez kluby piłkarskie pod koniec sezonu ligowego odpowiadają uszeregowaniu zespołów według ich efektywności. W tym celu przedstawiono wyniki badań efektywności hiszpańskich klubów piłkarskich, które to, w zależności od użytej metody, znacząco się od siebie różniły, a przez to nie pozwoliły na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. Omówiono także wyniki dotyczące efektywności trenerów, które wskazały, że nie należy ich oceniać jedynie przez pryzmat liczby wygranych meczów. Podsumowując, zauważono, że dzięki zainteresowaniu się ekonomistów piłką nożną było możliwe nie tylko lepsze zrozumienie i ocena zachowań właścicieli, władz piłkarskich, trenerów i zawodników, ale także sprawdzenie możliwości zastosowania narzędzi i metod ekonomii do analizy zjawisk występujących w tej dyscyplinie sportu. Ponadto zwrócono uwagę na to, że nie wszystkie zjawiska związane z futbolem nadają się do naukowej analizy, co wynika przede wszystkim z ich złożoności
DOIDOI:10.15611/e21.2015.1.08
URL http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.dbc.wroc.pl:28491
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Murak_Pilka_nozna_jako_przedmiot_badan.pdf 443,83 KB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back