Zasady rozliczania kosztów wspólnych w przedsiębiorstwie rolniczym

Elżbieta Hajduga

Abstract

The basic knowledge about costs, their accounting, settling and presentation in an agricultural enterprise allows for performing correct activities in terms of cost control and for making adequate operational or strategic decisions on this basis. Such knowledge is also important in the area of correct tax settlements, primarily referring to the method of presenting and settling costs of revenues in the light of tax law provisions. The purpose of this article is to suggest a certain fragment of recording and accounting the joint costs for agricultural and non-agricultural activities from the perspective of tax law. Based on the adopted solutions, referring to the detailed breakdown of both revenues and costs according to the criterion of a locality and the criterion of an entity as a whole, it is possible to isolate and assign accurately the costs to revenues in two ways.
Author Elżbieta Hajduga (EMaT / DFaA)
Elżbieta Hajduga,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsRules for Settling Joint Costs in an Agricultural Enterprise
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No479
Pages55-63
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdziałalność rolnicza, przedsiębiorstwo rolnicze, koszty wspólne, ewidencja kosztów, rozliczanie kosztów
Keywords in Englishagricultural activities, agricultural enterprise, joint costs, costs accounting, costs settlement.
Abstract in PolishW przedsiębiorstwie rolniczym podstawowa wiedza na temat kosztów, ich ewidencji, rozliczania oraz prezentacji pozwala na prawidłowe działania w zakresie kontroli kosztów oraz podejmowania na ich podstawie decyzji o charakterze operacyjnym oraz strategicznym. Wiedza ta ma również znaczenie w obszarze prawidłowych rozliczeń o charakterze podatkowym, dotyczących przede wszystkim sposobu ujmowania i rozliczania kosztów uzyskania przychodów w zakresie przepisów prawa podatkowego. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie fragmentu ewidencji i rozliczania kosztów o charakterze wspólnym dla działalności rolniczej i pozarolniczej z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego. Dzięki przyjętym rozwiązaniom dotyczącym szczegółowego podziału zarówno przychodów, jak i kosztów według kryterium miejscowości oraz kryterium podmiotu jako całości jest możliwe dokładniejsze wyodrębnienie i przypisanie kosztów do przychodów na dwa sposoby. Podstawowymi metodami badawczymi wykorzystanymi przez autorkę były: metoda analizy i krytyki literatury przedmiotu i aktów prawnych oraz metody formalne, w tym metoda opisu tabelarycznego.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.479.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42549
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Hajduga_Zasady_rozliczania_kosztów_wspólnych_w.pdf 469,58 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back