Teorie wyboru publicznego i wyboru społecznego a partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu heterodoksyjnym

Hanna Kociemska

Abstract

The subject of this article is the interpretation of the definition of heterodox approach to public-private partnerships (PPPs) in public choice theory and in the theory of social choice. This is the part of the author’s broader research, aimed at identifying the potential convergence of selected elements from public finance theories and Islamic finance theories. PPP agreement falls into the main assumptions of both the theory of public choice and the theory of social choice. This may, therefore, provide opportunities for the transfer of selected public finances and Islamic finance to PPP investments, with the participation of international investors from different legal, economic and religious backgrounds. By creating a heterodox approach to PPPs, it is possible to achieve consistency between the main objectives of private-sector conventional investors: maximizing profitability, and the goals of Islamic investors: maximizing social well-being and profitability and the objectives of public entities: public service delivery. The article is theoretical, the basic research method was the literature studies
Author Hanna Kociemska (ES / DF)
Hanna Kociemska,,
- Department of Finance
Other language title versionsTheory of Public Choice, Theory of Social Choice and Public-Private Partnership in a Heterodox Approach
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, [Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia], ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol51
No6
Pages129-139
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpartnerstwo publiczno-prywatne; teoria wyboru publicznego; heterodoksja w finansach
Keywords in Englishpublic-private partnership; theory of public choice; heterodox approach in public finance
Abstract in PolishPrzedmiotem niniejszego artykułu jest interpretacja ujęcia heterodoksyjnego partnerstwa publiczno- -prywatnego (PPP) w teorii wyboru publicznego i teorii wyboru społecznego. Jest to element szerszych badań autorki, ukierunkowany na wskazanie możliwości konwergencji wybranych elementów teorii finansów publicznych i teorii finansów islamskich w projektach PPP. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym w ujęciu heterodoksyjnym wpisuje się w główne założenia zarówno teorii wyboru publicznego, jak i teorii wyboru społecznego. Może to zatem świadczyć o możliwości przenikania się wybranych zasad finansów publicznych i finansów islamskich przy realizacji inwestycji PPP, przy udziale międzynarodowych inwestorów pochodzących z różnych porządków prawnych, gospodarczych i religijnych. Dzięki stworzeniu podejścia heterodoksyjnego w PPP możliwe jest uzyskanie spójności pomiędzy głównymi celami: prywatnych inwestorów konwencjonalnych (tj. maksymalizacji zysku) a celami inwestorów islamskich (tj. maksymalizacji dobrobytu społecznego i zysku) oraz celami podmiotów publicznych (tj. świadczeniu usług publicznych). Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań. Podstawową metodę badawczą stanowiły studia literaturowe pozycji polsko- i anglojęzycznych
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.6.129
URL http://www.journals.umcs.pl/h/article/view/5720/4710
Languagepl polski
File
Kociemska_Teorie_wyboru_publicznego_i_wyboru.pdf 214,51 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back