Zdolność organizacji do zmian – dlaczego zmiany wymagają podejścia procesowego i/lub projektowego

Grażyna Osbert-Pociecha

Abstract

The aim of this article is both an attempt to identify the relationship between various disciplines of management sciences (change management, process management, project management) and the reference to the issue of their integration. This seems to be a significant problem in the context of the inevitability of making changes in the organization (with a relatively fast pace), and still rising complexity of the organization, with at the same time decreasing of their operations recurrence. The article is a review − it integrates and interprets the current state of knowledge in the area of change management, processes management and projects management, pointing to the need and opportunities for integration / symbiosis of various sub-disciplines of management. It was developed primarily using the critical analysis of literature
Author Grażyna Osbert-Pociecha (ES / DEaOE)
Grażyna Osbert-Pociecha,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsThe organization’s ability to change – why changes require a process and project approach
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No463
Pages87-96
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarzadzanie zmianą, zarządzanie procesowe, zarządzanie projektem, integracja subdyscyplin zarządzania
Keywords in Englishchange management, processes management, project management, integration sub-disciplines of management
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowania relacji pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami nauk o zarządzaniu (zarządzanie zmianami, zarządzanie procesowe, zarządzanie projektami) oraz odniesienia się do kwestii ich integracji. Wydaje się to istotnym problemem w kontekście nieuchronności dokonywania (w relatywnie szybkim tempie) zmian w organizacji, narastania złożoności działań organizacji przy jednoczesnym spadku ich powtarzalności. Artykuł ma charakter przeglądowy (review article) – integruje i interpretuje dotychczasowy stan wiedzy w obszarze zarządzania zmianami, procesami, projektami, wskazując na potrzebę i możliwości integracji/symbiozy poszczególnych subdyscyplin zarządzania. Opracowany został głównie z wykorzystaniem krytycznej analizy literatury przedmiotu
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40950
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Osbert-Pociecha_zdolnosc orgaznizacji_do_zmian_dlaczego.pdf 349,63 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back