Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych

Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska

Abstract

Transformation into [0;1] interval combined with changing destimulants into stimulants is the most popular method for standardizing variables used in linear ordering of multidimentional objects. Minimum and maximum values are used as reference points. Outliers and very skewed distributions result in artificial weighing of variables, imposing higher relative importance of the variable with positive skewness and lower with negative skewness. A new linear ordering procedure is proposed to overcome this problem. Ranking positions are identified one at a time, and assigned object is then eliminated from the lot. Such iterative procedure needs a new method for obtaining composite indicators, and it is also proposed in the paper.
Author Andrzej Sokołowski
Andrzej Sokołowski,,
-
, Małgorzata Markowska (EMaT / DRE / ZEAR)
Małgorzata Markowska,,
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
Journal seriesPrzegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol64
No2
Pages153-162
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishporządkowanie liniowe, wskażniki agregatowe
Keywords in Englishlinear ordering, composite indicators
Abstract in PolishW porz ą dkowaniu liniowym obiektów wielocechowych najpopularniejsz ą metod ą doprowadzania danych do porównywalno Ğ ci jest transformacja zmiennych do przedzia á u [0;1] z jednoczesn ą zamian ą destymulant na stymulanty. W tym przekszta á ceniu wykorzystuje si Ċ zaobserwowane najmniejsze i naj- wi Ċ ksze warto Ğ ci zmiennych. Je Ī eli wyst Ċ puj ą warto Ğ ci odstaj ą ce, lub rozk á ad zmiennej jest bardzo asymetryczny to w efekcie mamy do czynienia ze sztucznym wa Ī eniem tej zmiennej. Przy asymetrii prawostronnej zmienna sztucznie zyskuje na zaznaczeniu, a przy lewostronnej – traci. W pracy zapropo- nowano now ą , iteracyjn ą metod Ċ porz ą dkowania obiektów wielocechowych, która pozwala na omini Ċ cie omówionej niedogodno Ğ ci metody klasycznej. Dalsze pozycje w rankingu wyznacza si Ċ kolejno, po jednej w ka Ī dej iteracji, a przyporz ą dkowany obiekt jest eliminowany ze zbioru, w którym poszukujemy obiektu nast Ċ pnego w kolejno Ğ ci. Taka procedura wymaga á a równie Ī zaproponowania nowego sposobu wyznaczania wska Ĩ nika agregatowego.
URL http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202017/Zeszyt%202/2017_64_2_153-162.pdf
Languagepl polski
File
Sokolowski_Markowska_Iteracyjna_metoda_liniowego_porzadkowania_obiektow.pdf 156,13 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 27-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back