Pobożna donacja (wakf) jako muzułmański instrument ograniczania ubóstwa - wybrane zagadnienia

Jacek Adamek

Abstract

The cognitive-analytical purpose of the study is to present the nature of religionoriented donations/foundations (Awaqf) in the process of reducing the causes and consequences of poverty in the Islamic world. The author assumes that the multidimensionality of Waqf characteristics stems from the essence of this instrument and the diversified effects of its application, referring to the sphere of sacrum and profanum of an individual’s life, experiencing the state of poverty and actively counteracting it. Two types of research activities were used: description (descriptive method) and explanation, based on deduction as a logical inference method. As a result of the research the put forward thesis was positively verified, which allowed concluding that the characteristics attributed to a religion oriented donation, analysed through e.g. the prism of its application effects, become the function of determinants specific for the cultural (religious), institutional and socio-economic space of Islam.
Author Jacek Adamek (EMaT / DFaA)
Jacek Adamek,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsWaqf as an Islamic instrument of poverty alleviation - selected issues
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No532
Pages11-22
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishislam, ubóstwo, wakf
Keywords in EnglishIslam, poverty, Waqf
Abstract in PolishPoznawczo-analitycznym celem opracowania jest prezentacja natury pobożnych donacji/fundacji (awakf) w procesie ograniczania przyczyn i konsekwencji ubóstwa w świecie islamu. Tezą artykułu jest twierdzenie, że wielowymiarowość cech wakf wypływa z istoty tego instrumentu oraz zróżnicowanych efektów jego wykorzystania, odnoszonych do sfery sacrum i profanum życia ubogich oraz donatorów. Do rozwiązania problemu badawczego wykorzystano dwa rodzaje czynności badawczych: opis (metoda deskryptywna) i wyjaśnianie, oparte na dedukcji jako metodzie wnioskowania logicznego. W wyniku przeprowadzonych badań pozytywnie zweryfikowano postawioną tezę, stwierdzając, że cechy przypisywane pobożnej donacji, rozpatrywane m.in. przez pryzmat efektów jej wykorzystania stają się funkcją uwarunkowań właściwych dla kulturowej (religijnej), instytucjonalnej i społeczno-ekonomicznej przestrzeń islamu.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.532.01
URL https://www.dbc.wroc.pl/publication/97439
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Adamek_Pobozna_donacja_(WAKF)_jako_muzulmanski_instrument.pdf 861,85 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back