Konsument w społeczeństwie cyfrowym - wymiary i porównania międzynarodowe

Krystyna Mazurek-Łopacińska

Abstract

Nowadays the level of digitization of the economy and society sets the directions of development of consumer needs and at the same time influences their level of fulfillment. Therefore it is important to equalize the distances in this area that divide Polish consumers from consumers of other European countries. The magnitude of these distances depends on the level of economic development and the digital society and is diverse across the functions performed on the Internet. The functions that are designed to satisfy a number of requirements, among others, in terms of: communication, cognitive needs, e-commerce, e-banking, e-government, as well as using the services for culture and entertainment. Analysis is based on statistical sources, and research reports in particular data prepared by the Central Statistical Office, CBOS, Gemius, IAB, the Ministry of Administration and Digitization, as well as Eurostat. Identified distances are conditioned by the occurrence of a series of failures in the development of infrastructure for access to the network, as well as by lower, than in how it is perceived in the developed countries, level of digital competence, represented by Poles. This determines the directions of activities, that are necessary to take in order to reduce the existing distances and improve the level of Polish Internet users needs fulfillment.
Author Krystyna Mazurek-Łopacińska (ES / IM / DMR)
Krystyna Mazurek-Łopacińska,,
- Department of Marketing Research
Other language title versionsThe consumer in a digital society - international aspects
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No9 [CD]
Pages229-237
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczeństwo cyfrowe, e-commerce, bankowość elektroniczna, e-administracja publiczna, social media
Keywords in Englishdigital society, e-commerce, electronic banking, e-government, social media
Abstract in PolishPoziom cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa wyznacza dzisiaj kierunki rozwoju potrzeb konsumpcyjnych oraz wpływa na poziom ich zaspokojenia. Dlatego ważne jest wyrównywanie dystansów w tym zakresie dzielących polskich konsumentów od konsumentów innych krajów europejskich. Wielkość tych dystansów zależy od poziomu rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego i jest zróżnicowana w przekroju funkcji realizowanych w Internecie, służących zaspokajaniu szeregu potrzeb m.in. w zakresie komunikacji, potrzeb poznawczych, e-commerce, bankowości elektronicznej, e-administracji, a także korzystania z usług kultury i rozrywki. Celem artykułu jest przedstawienie dystansów dzielących polskich konsumentów od konsumentów innych krajów europejskich pod względem dostępu i korzystania z technologii informacyjnych. Podstawą analiz są źródła statystyczne i raporty z badań, a w szczególności opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, raporty badawcze CBOS, Gemiusa, IAB, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Eurostatu. Zidentyfikowane dystanse są uwarunkowane występowaniem szeregu zaniedbań w rozwoju infrastruktury dostępu do sieci, a także reprezentowanym przez Polaków niższym niż w krajach wysoko rozwiniętych poziomem kompetencji cyfrowych. Wyznacza to kierunki działań, których podejmowanie jest niezbędne dla zmniejszenia istniejących dystansów i podniesienia poziomu zaspokojenia potrzeb polskich internautów.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back