Local culture in supra-local perspective of local development strategic governance of Polish small towns

Andrzej Sztando

Abstract

The article presents how local author ities of Polish small towns perceive and form at the strategic level, these supra-local relations of their towns, which are connected with local culture. The article begins with key categories explanation: local system (LS), local development (LD), local culture, supra-lo cal relations of local system, local devel- opment strategic governance (LDSG) and its supr a-local perspective. The next part pre- sents rationale, objects, goals, questions, method s of research and information sources. It is followed by discussing the research results divided into 4 parts, corresponding to types of supra-local relations of local systems a nd activities for their pro-developmental for- mation.
Author Andrzej Sztando (EMaT / DRE)
Andrzej Sztando,,
- Department of Regional Economy
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No314
Pages61-79
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishkultura lokalna, gmina, władze lokalne, rozwój lokalny, zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym
Keywords in English local culture, municipality, local auth orities, local development, local devel- opment strategic governance
Abstract in PolishArtyku ł prezentuje jak w ł adze Polskich ma ł ych miast postrzegaj ą i kszta ł tuj ą na poziomie strategicznym te ponadloka lne relacje ich miast, które zwi ą zane s ą z lokaln ą kultur ą . Na pocz ą tku wyja ś niono kategorie kluczowe: uk ł ad lokalny, rozwój lokalny, kultu- ra lokalna, ponadlokalne relacje uk ł adu lokalnego, zarz ą dzanie strategiczne rozwojem lo- kalnym, ponadlokalna perspektywa tego zarz ą dzania. W dalszej cz ęś ci zaprezentowano przes ł anki, obiekty, cele, pytania, metody badawcze oraz wykorzystane ź ród ł a informacji. Nast ę pnie przedstawiono wyniki bada ń dziel ą c je na cztery cz ęś ci odpowiadaj ą ce czterem rodzajom ponadlokalnych relacji uk ł adu lokalnego i dzia ł aniom prowadzonym w celu ich prorozwojowego kszta ł towania.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_314/05.pdf
Languageen angielski
File
Sztando_Local_culture_in_supra-local_perspective.pdf 297,26 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back