Problemy analizy finansowej wynikające ze zmian w prawie bilansowym

Edward Nowak

Abstract

Purpose – the aim of this paper is to demonstrate the impact of amendments to accounting regulations on the method of analysing financial statements with a particular use of financial indicators. Methodology – the basic research method applied in the paper is a critical analysis of accounting literature and an analysis of normative acts regarding accounting and financial reporting applicable on the national and international levels. Findings – this paper identifies the obligatory components of financial statements which were modified as a result of amendments to the European Union Directive on Financial Reporting and the Accounting Act and presents the impact of such amendments on the values assumed by financial indicators. Originality/Value – the significance of the discussion presented in this paper is evidenced primarily by indicating the methods of carrying out financial analysis given the amendments to the balance sheet law so that qualitative characteristics of the obtained information, including in particular usefulness and faithfulness of the presentation as well as comparability, are ensured
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460, (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (85)
Pages303-310
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza finansowa, sprawozdawczość finansowa, wskaźniki finansowe, cechy jakościowe informacji
Keywords in Englishfinancial analysis, financial reporting, financial indicators, qualitative characteristics of information
Abstract in PolishCel – główmy celem artykułu jest ukazanie wpływu zmian w regulacjach z zakresu rachunkowości na sposób przeprowadzania analizy sprawozdań finansowych ze szczególnym wykorzystaniem wskaźników finansowych. Metodologia badania – podstawową metodą badawczą zastosowaną w artykule jest krytyczna analiza literatury z zakresu rachunkowości oraz analiza aktów normatywnych dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości finansowej o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wynik – w artykule zidentyfikowano te elementy obligatoryjnych sprawozdań finansowych, które uległy modyfikacji w rezultacie nowelizacji dokonanych w dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie sprawoz-dawczości finansowej oraz ustawie o rachunkowości, a także ukazano wpływ tych zmian na wartości przyjmowane przez wskaźniki finansowe. Oryginalność/Wartość – znaczenie rozważań zaprezentowanych w artykule wyraża się przede wszystkim wskazaniem sposobów przeprowadzania analizy finansowej w warunkach zmian w prawie bilansowym, tak aby były zapewnione cechy jakościowe uzyskanych informacji, w tym zwłaszcza przydatność i wierność prezentacji oraz porównywalność
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back