Uwarunkowania i finansowanie działalności rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego

Ewa Gubernat

Abstract

The paper presents the essence of municipal investment, the investment policy of local government units together with the review of basic sources of financing. The inspiration for the theme is the desire to establish what is the investment activity of self-governments and whether it consists in multiplying capital, what qualities distinguish these investments and which instruments they are co-financed by. The main purpose of the study is to identify the investments of local government units and to indicate the conditions and barriers to the development of self-governments and to indicate the main sources of their financing. The presented conclusions are based on a review of literature and analysis of applicable law. The value of job application will be the answer to the question: What factors determine the development of local government units
Autor Ewa Gubernat (NE / KF)
Ewa Gubernat
- Katedra Finansów
Inne wersje tytułuConditions and financing development activities of local government units
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr485
Paginacja190-205
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskiminwestycja samorządowa, infrastruktura, wydatki
Słowa kluczowe w języku angielskimlocal government investment, infrastructure, expenses
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono istotę inwestycji komunalnych, polityki inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego wraz z przeglądem podstawowych źródeł finansowania. Inspiracją do podjęcia tematu jest chęć ustalenia, na czym polega działalność inwestycyjna samorządów i czy polega ona pomnażaniu kapitału, jakimi cechami wyróżniają się owe inwestycje i za pomocą jakich instrumentów są współfinansowane. Zasadniczym celem opracowania jest identyfikacja inwestycji jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazanie uwarunkowań i barier realizacji działalności rozwojowej samorządów, jak też wskazanie głównych źródeł ich finansowania. Przedstawione wnioski oparto na przeglądzie literatury i analizie obowiązującego prawa. O wartości aplikacyjnej pracy stanowić będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki determinują działalność rozwojową jednostek samorządu terytorialnego?
DOIDOI:10.15611/pn.2017.485.15
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43354
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Gubernat_Uwarunkowania_i_finansowanie_dzialalnosci_rozwojowej.pdf 1,35 MB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót