Rola rad nadzorczych i komitetów audytu w kontekście obowiązków informacyjnych jednostek zainteresowania publicznego

Robert Kurek

Abstract

In capital companies (CC) the obligation to supervise and monitor the process of preparing and auditing financial statements is carried out by the supervisory boards. If a company has the status of a public interest entity (PIE), an additional body is established, i.e. the audit committee. Comparing the competences of both bodies allows stating that their tasks and obligations are duplicated. However, in accordance with Polish law only the supervisory board, as a whole, has the exclusive, statutory decision-making powers. Therefore, the committee cannot replace the council, whereas its function is limited to advisory and supportive activities provided for the council. Independence and qualifications of the committee members, anticipated administrative fines and enumerated competences allow for the supervision over both adequacy and effectiveness of all systems in the context of the correctness and reliability of the generated information, and thus support the safe functioning.
Author Robert Kurek (EMaT / DFaA)
Robert Kurek,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsThe role of supervisory boards and audit committees in the context of information obligations of public interest entities
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No531
Pages280-288
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkomitet audytu, rada nadzorcza, obowiązki informacyjne
Keywords in Englishaudit committee, board of directors, information obligations
Abstract in PolishW spółkach kapitałowych (ksh) obowiązek nadzorowania i monitorowania procesu sporządzania i badania sprawozdań finansowych realizowany jest przez rady nadzorcze. W przypadku gdy spółka ma status jednostki zainteresowania publicznego (JZP), tworzone jest dodatkowe ciało, jakim jest komitet audytu. Porównanie kompetencji obu organów pozwala na stwierdzenie, że ich zadania i obowiązki się powielają. Jednak zgodnie z polskim prawem jedynie rada nadzorcza jako całość ma wyłączne, ustawowe kompetencje decyzyjne. Komitet nie może zatem zastępować rady, zaś jego funkcja ogranicza się do działalności doradczej i wspierającej działalność rady. Jednak dzięki niezależności i określeniu kwalifikacji członków komitetu, przewidywanym karom administracyjnym oraz enumeratywnie wymienionym kompetencjom i obowiązkom możliwy jest pełniejszy nadzór nad adekwatnością i skutecznością wszelkich systemów spółki w kontekście prawidłowości i rzetelności generowanych informacji, a tym samym wspomaganie bezpiecznego funkcjonowania JZP.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.531.25
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kurek_Rola_rad_nadzorczych_i_komitetow_audytu.pdf 325,73 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back