Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2013

Magdalena Rękas

Abstract

In Poland and many other EU countries , the situation of young people in the labor market deteriorated significantly afte r the crisis in 2008. Until now it was thought that a particularly good position on the labor market in May young people with higher education. After 2008. Situation has changed dramatically, and in Poland recorded a par- ticularly strong decline in the employment rate and an increase in the unemployment rate of young people with higher education. The aim of this article is to diagnose and attempt to assess the situation of young people aged 15-24 in the labor market in Poland after 2008 and selected EU countries. To the attainment also reviewed some contemporary theories of the labor market. In summary contains synthetic conclusions from th e analysis, and an attempt to clarify this situation on the ground discussed contemporary theories of the labor market. The article uses Eurostat data, GUS, Ministry of Labour.
Author Magdalena Rękas (EMaT / DEaEP)
Magdalena Rękas,,
- Department of Economics and Economic Policy
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No214
Pages103-114
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish wspó ł czesne teorie rynku pracy, ludzie m ł odzi 15-24, bezrobocie, kryzys gospodarczy, segmentacja rynku pracy
Keywords in English contemporary theories of the labor market, young people 15-24, unemploy- ment, the economic crisis, labor market segmentation
Abstract in Polish W Polsce oraz wielu innych krajach UE sytuacja ludzi m ł odych na rynku pra- cy znacznie si ę pogorszy ł a po kryzysie w 2008 roku. Dotychczas uwa ż ano, ż e szczególnie dobr ą pozycj ę na rynku pracy maj ą osoby m ł ode z wy ż szym wykszta ł ceniem. Po 2008 roku sytuacja ta zmieni ł a si ę diametralnie, a w Polsce odnotowano szczególnie silny spadek stopy zatrudnienia i wzrost stopy bezrobocia osób m ł odych z wy ż szym wykszta ł ceniem. Celem artyku ł u jest diagnoza i próba oceny sytuacji osób m ł odych w wieku 15-24 lata na rynku pracy w Polsce po 2008 roku i wybra nych krajach UE. Dla zrealizowania celu do- konano tak ż e przegl ą du wybranych wspó ł czesnych teorii rynku pracy. W podsumowaniu zawarto syntetyczne wnioski z przeprowadzonej analizy oraz podj ę to prób ę wyja ś nienia tego stanu na gruncie omówionych wspó ł czesnych teorii rynku pracy. W artykule wykorzystano dane Eurostatu, GUS, Ministerstwa Pracy.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/08_15.pdf
Languagepl polski
File
Rekas_Sytuacja_ludzi_młodych_na_rynku.pdf 298,6 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-07-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back