Terytorialne odniesienie działań rozwojowych w strategii rozwoju województwa dolnośląskiego

Bernadeta Baran

Abstract

Integrated territorial approach will be the basis of European cohesion policy for the period 2014-2020. The territorial dimension of development policy has become a platform for coordination of the objectives and sectoral activities. It means that in order to preserve the coherence of objectives and development activities, development strategies should take into account the territorial dimension. The purpose of this article is to determine the importance of a new approach in defining development objectives in the EU and to present it as an example of integration and intervention areas in the Lower Silesian Voivodeship. The analysis of the new approach used in regional policy indicates that it will require a change in the local government cooperation which will exceed the traditional boundaries of formal administrative divisions. New functional areas will be linked not to administrative but to economic, social and natural boundaries of regions. The result of such an approach would be a better use of endogenous factors of local development.
Author Bernadeta Baran (ES / DEPaERS)
Bernadeta Baran,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No380
Pages345-355
Keywords in Polishwymiar terytorialny, obszary funkcjonalne, spójność przestrzenna, Dolny Śląsk
Keywords in Englishterritorial dimension, functional areas, territorial cohesion, Lower Silesia
Abstract in PolishPodstawą europejskiej polityki spójności w latach 2014-2020 będzie zintegrowane podejście terytorialne. Wymiar terytorialny polityki rozwoju ma stać się płaszczyzną koordynacji celów i działań sektorowych, co oznacza, że aby zachować spójność celów i działań rozwojowych, dokumenty strategiczne, tj. strategie rozwoju, oraz dokumenty operacyjno- wdrożeniowe powinny uwzględniać wymiar terytorialny. Celem artykułu jest określenie znaczenia nowego podejścia w zakresie definiowania celów rozwojowych w UE oraz zaprezentowanie go na przykładzie obszarów integracji i interwencji w województwie dolnośląskim. Analiza nowego podejścia zastosowanego w polityce regionalnej wskazuje, że polityka ta będzie się wiązać z koniecznością zmiany sposobu współdziałania władz samorządowych na rzecz rozwoju przekraczającego tradycyjne granice formalnych podziałów administracyjnych. Nowe obszary funkcjonalne będą związane z procesami gospodarczymi, społecznymi i przyrodniczymi, a nie z granicami administracyjnymi regionów. Skutkiem takiego podejścia będzie lepsze wykorzystanie endogenicznych czynników lokalnego rozwoju.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.380.32
Languagepl polski
File
Baran_Terytorialne_odniesienie_dzialan_rozwojowych_w.pdf 1,92 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrUnia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back