Certyfikacja produktów i usług jako determinanta rozwoju gospodarki Halal - wybrane zagadnienia

Jacek Adamek

Abstract

Dynamic development of the Halal economy remains the function of many endo and exogenous incentives. Among them the standardization and certification of products and services, consistent with the principles of Islam, are of significant importance, since apart from other demand-supply related factors they define the space of Halal market components’ functioning. The purpose of the article in its cognitive and analytical part is to present the Muslim concept of Halal and its reflection in market behaviours of the parties to the transactions of Halal goods and services, as well as the presentation of both the essence and significance of standardization processes for the development perspectives of Halal economy. The institutions certifying Halal products and conducting their activities at international, national or regional level represent the basic research object, along with the conditions of their functioning. The realization of the defined purpose was based on the method of comparative and descriptive analysis and also on the case study. The conducted analyses confirm the critical importance of Halal certificates for the development of the Muslim economy, as well as the extensive institutional diversification of certification processes occurring in both global and national scale.
Autor Jacek Adamek (EZiT / KFiR)
Jacek Adamek
- Katedra Finansów i Rachunkowości
Inne wersje tytułuCertification of products and services as the determinant of Halal economy development - selected issues
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr478
Paginacja11-23
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimislam, gospodarka Halal, certyfikat Halal
Słowa kluczowe w języku angielskimIslam, Halal economy, Halal certification
Streszczenie w języku polskimDynamiczny rozwój tzw. gospodarki Halal staje się funkcją wielu bodźców o charakterze endo- i egzogenicznym. Wśród nich ważne miejsce zajmują standaryzacja i certyfikacja produktów i usług zgodnych z zasadami islamu. One obok innych czynników popytowo-podażowych definiują przestrzeń funkcjonowania elementów rynku Halal. Celem artykułu, w jego warstwie poznawczo-analitycznej, jest prezentacja muzułmańskiej koncepcji Halal oraz jej odbicie w zachowaniach rynkowych stron transakcji wymiany dóbr i usług Halal, a także ukazanie istoty i znaczenia procesów standaryzacyjnych dla perspektyw rozwojowych gospodarki Halal. Podstawowym obiektem badawczym są instytucje certyfikujące produkty Halal, prowadzące swą działalność na poziomie międzynarodowym, regionalnym i krajowym. Realizację wyznaczonego celu oparto na metodzie analizy porównawczej, opisowej oraz case study. Badania potwierdzają fakt krytycznego znaczenia certyfikatów Halal dla rozwoju tzw. gospodarki muzułmańskiej oraz ogromnego zróżnicowania instytucjonalnego procesów certyfikacyjnych, występujących w skali globalnej i krajowej.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.478.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42345
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Adamek_Certyfikacja_produktow_i_uslug_jako.pdf 498,41 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót