Certyfikacja produktów i usług jako determinanta rozwoju gospodarki Halal - wybrane zagadnienia

Jacek Adamek

Abstract

Dynamic development of the Halal economy remains the function of many endo and exogenous incentives. Among them the standardization and certification of products and services, consistent with the principles of Islam, are of significant importance, since apart from other demand-supply related factors they define the space of Halal market components’ functioning. The purpose of the article in its cognitive and analytical part is to present the Muslim concept of Halal and its reflection in market behaviours of the parties to the transactions of Halal goods and services, as well as the presentation of both the essence and significance of standardization processes for the development perspectives of Halal economy. The institutions certifying Halal products and conducting their activities at international, national or regional level represent the basic research object, along with the conditions of their functioning. The realization of the defined purpose was based on the method of comparative and descriptive analysis and also on the case study. The conducted analyses confirm the critical importance of Halal certificates for the development of the Muslim economy, as well as the extensive institutional diversification of certification processes occurring in both global and national scale.
Author Jacek Adamek (EMaT / DFaA)
Jacek Adamek,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsCertification of products and services as the determinant of Halal economy development - selected issues
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No478
Pages11-23
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishislam, gospodarka Halal, certyfikat Halal
Keywords in EnglishIslam, Halal economy, Halal certification
Abstract in PolishDynamiczny rozwój tzw. gospodarki Halal staje się funkcją wielu bodźców o charakterze endo- i egzogenicznym. Wśród nich ważne miejsce zajmują standaryzacja i certyfikacja produktów i usług zgodnych z zasadami islamu. One obok innych czynników popytowo-podażowych definiują przestrzeń funkcjonowania elementów rynku Halal. Celem artykułu, w jego warstwie poznawczo-analitycznej, jest prezentacja muzułmańskiej koncepcji Halal oraz jej odbicie w zachowaniach rynkowych stron transakcji wymiany dóbr i usług Halal, a także ukazanie istoty i znaczenia procesów standaryzacyjnych dla perspektyw rozwojowych gospodarki Halal. Podstawowym obiektem badawczym są instytucje certyfikujące produkty Halal, prowadzące swą działalność na poziomie międzynarodowym, regionalnym i krajowym. Realizację wyznaczonego celu oparto na metodzie analizy porównawczej, opisowej oraz case study. Badania potwierdzają fakt krytycznego znaczenia certyfikatów Halal dla rozwoju tzw. gospodarki muzułmańskiej oraz ogromnego zróżnicowania instytucjonalnego procesów certyfikacyjnych, występujących w skali globalnej i krajowej.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.478.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42345
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Adamek_Certyfikacja_produktow_i_uslug_jako.pdf 498,41 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back