Wskaźniki pomiaru zrównoważonego rozwoju – Polska na tle krajów Unii Europejskiej

Dorota Teneta-Skwiercz

Abstract

The article is devoted to measure the sustainable development (SD) in Poland. Its main goal was to assess the progress in the implementation of the concept based on the identification and analysis of SD measurement indicators. The study analyzed four examples of SD indices subjectively selected by the author: persistent poverty risk, resource productivity, share of energy from renewable sources in final gross energy consumption and the level of trust in public institutions. Two types of analysis were used: static for international comparisons between EU countries carried out in 2015 and dynamic covering 2008-2015 or 2008-2016 for Poland. On the basis of international comparisons, an application was drawn about the low position of our country in all analyzed indicators compared to other EU countries. Research at the national level, covering the years 2008-2016 or 2008-2015, indicates positive trends in the value of the analyzed indicators.
Author Dorota Teneta-Skwiercz (ES / DEaOE)
Dorota Teneta-Skwiercz,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsIndicators for measuring sustainable development − Poland against the background of countries of the European Union
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No516
Pages121-132
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, statystyka publiczna, wskaźniki zrównoważonego rozwoju
Keywords in Englishsustainable development, public statistics, sustainable development indicators
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest mierzeniu zrównoważonego rozwoju (ZR) Polski. Głównym jego celem była ocena postępów w realizacji przedmiotowej koncepcji w oparciu o identyfikację i analizę wybranych wskaźników pomiaru ZR. W opracowaniu dokonano analizy czterech przykładowych, subiektywnie wybranych przez autorkę, wskaźników ZR: zagrożenia ubóstwem trwałym, produktywności zasobów, udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto oraz poziomu zaufania wobec instytucji publicznych. Zastosowano dwa rodzaje analiz: statyczną dla porównań międzynarodowych między krajami Unii Europejskiej prowadzoną dla roku 2015 oraz dynamiczną obejmującą lata 2008-2015 lub 2008-2016 dla Polski. Na podstawie porównań międzynarodowych wyprowadzono wniosek o niskiej pozycji naszego kraju w zakresie wszystkich analizowanych wskaźników na tle pozostałych państw unijnych. Badania na szczeblu krajowym wskazują na pozytywne tendencje w zakresie wartości badanych wskaźników.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.515.11
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Teneta-Skwiercz_Wskazniki_pomiaru_zrownowazonego_rozwoju.pdf 823 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back