Ocena efektywności pracy audytora wewnętrznego w oddziale operacyjnym banku komercyjnego

Piotr Oleksyk

Abstract

Purpose – The purpose of this article is to identify the most important factors supporting the assessment of the work of the internal auditor in the commercial bank’s operating branch. Organizational solutions in commercial banks reduce the work of a commercial branch to the point of sale and distribution of banking and insurance service s. The limited decision-making capabilities of the bank’s branch management are the cause of operational risks that can be reduced by internal auditor. Limited resources for the internal audit function require that its work be as effective as possible. Design/methodology/approach – Literature review is the starting point of the considerations of this article. These studies were supplemented by an analysis of the most common problems and threats in the bank’s oper - ation s. Using inference through analogy and using a deductible method, the most important areas of work of the internal auditor in the area of the audit of the operational branch of a commercial bank were determined. Findings – Conducted by the author studies allow identification of the key factors for assessing the effective - ness of audit in the operational branch of a commercial bank. The effective work of the auditor is aimed at eliminating the risk of branch activity as well as maximizing the profit generated by this branch. Originality/value – The value of the article is original proposal of procedure for a multicriterial assessment of the effectiveness of the work of an internal auditor examining the operations of a commercial bank operat - ing branch.
Author Piotr Oleksyk (MISaF / IR / KTRiAF)
Piotr Oleksyk,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No3/1(87)
Pages89-96
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaudyt wewnętrzny, bank, efektywność, ryzyko
Keywords in Englishinternal audit, bank, efficiency, risk
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników wspomagających ocenę pracę audytora wewnętrznego w oddziale operacyjnym banku komercyjnego. Rozwiązania organizacyjne w bankach komercyjnych redukują pracę oddziału komercyjnego do punktu sprzedaży i dystrybucji usług bankowych i ubezpieczeniowych. Ograniczone możliwości decyzyjne kierownictwa oddziału banku są po - wodem powstawania zagrożeń operacyjnych, które na bieżąco mogą być eliminowane dzięki pracy audytora wewnętrznego. Ograniczone środki na funkcjonowanie audytu wewnętrznego nakazują, aby jego praca była jak najbardziej efektywna. Metodologia badania – Badanie literatury jest punktem wyjścia rozważań. Badania te zostały uzupełnio - ne o analizę problemów i zagrożeń najczęściej występujących w działalności banku. Wykorzystując wnio - skowanie przez analogię oraz metodę dedukcyjną, wyznaczono najważniejsze obszary pracy audytora we - wnętrznego w zakresie badania działalności oddziału operacyjnego banku komercyjnego. Wynik – Przeprowadzone przez autora badania pozwalają na identyfikację kluczowych czynników oceny efektywności jego pracy w oddziale operacyjnym banku komercyjnego. Efektywna praca audytora ma na celu eliminację ryzyka działalności oddziału, jak również maksymalizację zysku wypracowywanego przez ten oddział przy spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Oryginalność/wartość – Wartością artykułu jest autorska propozycja wieloaspektowej oceny efektywności pracy audytora wewnętrznego badającego działalność oddziału operacyjnego banku komercyjnego.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.3.87/1-08
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/454/article/7273/
Languagepl polski
File
Oleksyk_Ocena_efektywnosci_pracy_audytora_wewnetrznego.pdf 354,07 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back