Zielone miejsca pracy – element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii

Adam Grudziński , Adam Sulich

Abstract

Green jobs are created as a result of activities in various areas of economics and accompany the transition from a “brown”, based on fossil fuels, to so called green economy. Therefore, some green jobs are inseparable from renewable energy sources. What is more, many initiatives in the field of corporate social responsibility concern technological solutions. The implementation of the so-called the strategy of diversification (managing the intangible aspect - pro-ecological) is possible with the help of a strategic scorecard. Implementation of this strategy is associated with the emergence of green jobs in processes related to the production, use and recycling of devices using renewable energy sources. The implementation of specific solutions in the field of responsible development can become an element of competitive advantage of some enterprises. The aim of the article is to present green jobs as an element of sustainable competitive advantage and a significant factor in the development of the green energy sector
Author Adam Grudziński - Wrocław University of Science and Technology (PWr)
Adam Grudziński,,
-
, Adam Sulich (MISaF / IOaM / DoSaMM) - [inna]
Adam Sulich,,
- Department of Strategy and Management Methods
- inna
Other language title versionsGreen jobs as an element of competitive advantage of the renewable energy sector
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No11 [CD]
Pages170-180
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzielone miejsca pracy, zrównoważony rozwój
Keywords in Englishgreen jobs, sustainable development
Abstract in PolishZielone miejsca pracy powstają na skutek działań w różnych obszarach ekonomii i towarzyszą przejściu od „brązowej”, opartej o paliwa kopalne, do tzw. zielonej ekonomii. Dlatego część zielonych miejsc pracy jest nierozerwalnie związanych z odnawialnymi źródłami energii. Co więcej wiele inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu dotyczy rozwiązań technologicznych. Natomiast implementacja tzw. strategii zróżnicowania (zarzadzania aspektem niematerialnym - proekologicznym) jest możliwa za pomocą strategicznej karty wyników. Realizacja tej strategii wiąże się z powstawaniem zielonych miejsc pracy w procesach związanych z produkcją, użytkowaniem oraz recyklingiem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dlatego, wdrożenie konkretnych rozwiązań z zakresu odpowiedzialnego rozwoju może stać się elementem przewagi konkurencyjnej części przedsiębiorstw. Celem artykułu jest wskazanie zielonych miejsc pracy, jako elementu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz znaczącego czynnika rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*7 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back