Zielone miejsca pracy – element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii

Adam Grudziński , Adam Sulich

Abstract

Green jobs are created as a result of activities in various areas of economics and accompany the transition from a “brown”, based on fossil fuels, to so called green economy. Therefore, some green jobs are inseparable from renewable energy sources. What is more, many initiatives in the field of corporate social responsibility concern technological solutions. The implementation of the so-called the strategy of diversification (managing the intangible aspect - pro-ecological) is possible with the help of a strategic scorecard. Implementation of this strategy is associated with the emergence of green jobs in processes related to the production, use and recycling of devices using renewable energy sources. The implementation of specific solutions in the field of responsible development can become an element of competitive advantage of some enterprises. The aim of the article is to present green jobs as an element of sustainable competitive advantage and a significant factor in the development of the green energy sector
Autor Adam Grudziński - Politechnika Wrocławska (PWr)
Adam Grudziński
-
, Adam Sulich (ZIF / IOZ / KSiMZ) - [inna]
Adam Sulich
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
- inna
Inne wersje tytułuGreen jobs as an element of competitive advantage of the renewable energy sector
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Rok wydania2018
Nr11 [CD]
Paginacja170-180
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimzielone miejsca pracy, zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe w języku angielskimgreen jobs, sustainable development
Streszczenie w języku polskimZielone miejsca pracy powstają na skutek działań w różnych obszarach ekonomii i towarzyszą przejściu od „brązowej”, opartej o paliwa kopalne, do tzw. zielonej ekonomii. Dlatego część zielonych miejsc pracy jest nierozerwalnie związanych z odnawialnymi źródłami energii. Co więcej wiele inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu dotyczy rozwiązań technologicznych. Natomiast implementacja tzw. strategii zróżnicowania (zarzadzania aspektem niematerialnym - proekologicznym) jest możliwa za pomocą strategicznej karty wyników. Realizacja tej strategii wiąże się z powstawaniem zielonych miejsc pracy w procesach związanych z produkcją, użytkowaniem oraz recyklingiem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dlatego, wdrożenie konkretnych rozwiązań z zakresu odpowiedzialnego rozwoju może stać się elementem przewagi konkurencyjnej części przedsiębiorstw. Celem artykułu jest wskazanie zielonych miejsc pracy, jako elementu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz znaczącego czynnika rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii
Językpl polski
Pomijane przy ocenie parametrycznejtak
Punktacja (całkowita)0
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*7 (2020-09-20)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót