Problem świadomości finansowej w kontekście gromadzenia oszczędności emerytalnych

Magdalena Swacha-Lech

Abstract

The outcomes of own research carried out in cooperation with IIBR between 27.02.2013 and 1.03.2013 among the Polish show that only 9% of them save money for their retirement. Among the people who have accumulated some savings the biggest number is constituted by those who are driven by a precautionary motive. The saving goal in this case is to be protected against unpredictable negative incidents which can influence the financial situation of a household. In this way the examined people satisfy the safety needs, which is the most important need and only after satisfying it the households will tend to satisfy other needs. The analysis of retirement system efficiency in the context of demographic situation, the amount of expected benefits provoke the thought on the necessity for additional retirement savings. The saving which is understood as postponing of consumption, often connected with the sense of giving up current pleasures, causes the sense of resignation. Facing inertia, myopia and loss aversion result in an inclination of individuals to concentrate on the costs connected with saving and to underestimate possible benefits. The complexity of retirement saving decisions, its long-term consequences hamper planning and accomplishing this task. The aim of this paper is to show the necessity of effective creation of financial awareness of the Polish referring to long-term personal finance management, including also the period after getting retired.
Author Magdalena Swacha-Lech (EMaT / DFaA)
Magdalena Swacha-Lech,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsThe problem of financial awareness in the context of gathering of retirement savings
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No395
Pages317-330
Keywords in Polishświadomość finansowa, oszczędzanie, gromadzenie oszczędności emerytalnych, inklinacje behawioralne, problemy demograficzne
Keywords in Englishfinancial awareness, saving, retirement savings gathering, behavioral inclinations, demographic problems
Abstract in PolishWyniki badań własnych przeprowadzonych we współpracy z IIBR w okresie 27 lutego–1 marca 2013 r. ukazują, iż tylko 9% badanych Polaków gromadzi dobrowolne oszczędności emerytalne. Wśród osób, które posiadają jakiekolwiek oszczędności, dominują te, które kierują się motywem zapobiegawczości. Cel gromadzonych oszczędności w tym przypadku stanowi zatem zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi zdarzeniami o negatywnym charakterze, które mogą wywierać wpływ na sytuację finansową gospodarstwa domowego. W ten sposób badani zaspokajają potrzebę bezpieczeństwa, która jawi się jako potrzeba pierwszego rzędu i dopiero po jej zaspokojeniu gospodarstwa domowe będą skłonne do podejmowania działań zmierzających do zaspokojenia innych potrzeb. Tymczasem analiza wydolności systemu emerytalnego w kontekście sytuacji demograficznej, wysokości oczekiwanych świadczeń skłania do refleksji nad koniecznością gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych. Oszczędzanie, oznaczające odroczenie konsumpcji, często wiąże się z poczuciem rezygnacji z bieżącej przyjemności, rodzi poczucie wyrzeczeń. W obliczu inercji, krótkowzroczności, tendencji do unikania strat rodzi się skłonność jednostek do koncentracji na kosztach związanych z oszczędzaniem i niedoceniania przyszłych korzyści. Celem niniejszego artykułu stało się zatem ukazanie konieczności skutecznego kreowania świadomości finansowej Polaków w zakresie długoterminowego zarządzania finansami osobistymi, uwzględniającego również okres po zakończeniu aktywności zawodowej. W artykule wykorzystano metodę opisową, analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metody statystyczne. Dane empiryczne zgromadzono na podstawie badania zrealizowanego metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na próbie 1000 osób we współpracy z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowych (IIBR).
DOIDOI:10.15611/pn.2015.395.30
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Swacha_Lech_Problem_swiadomosci_finansowej_w_kontekscie.pdf 434,82 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Tom 1. Finanse
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back