Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - badania empiryczne

Katarzyna Prędkiewicz , Anna Bera

Abstract

The purpose of the article is to examine the chosen determinants influencing the capital structure in groups of micro, small and medium-sized enterprises. We tested if: company size, industry, tangible assets, has an impact on debt ratios. We employed two debts ratio: share of total and interest debt in capital. The study was conducted on the basis of 12 thousand SME financial statements. The inference was carried out with using ANOVA test and correlation. It was confirmed that micro, small and medium company’s capital structure affects the size of the company, the ‘material character’ of its assets and industry affiliation.
Author Katarzyna Prędkiewicz (EaE / IES / KZFP)
Katarzyna Prędkiewicz,,
- Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
, Anna Bera
Anna Bera,,
-
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, [1896-382X], (B 8 pkt)
Issue year2015
No116
Pages363-374
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishstruktura kapitału, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, wskaźniki zadłużenia
Keywords in English capital structure, microenterprise, small and medium-sized enterprises, leverage
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie wpływu wybranych determinantów na strukturę kapitału w grupie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Potencjalne determinanty zostały określone na podstawie teorii struktury kapitału oraz dotychczasowych badań empirycznych w tym zakresie. W artykule testowano czy wielkość firmy, przynależność branżowa oraz materialny charakter majątku wpływają na wskaźniki zadłużenia. W badaniach wykorzystano wskaźnik zadłużenia ogólnego oraz odsetkowego. Próba badawcza obejmowało 12 tys. sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z sektora MSP. Do testowania hipotez badawczych wykorzystano analizę korelacji oraz metodę ANOVA. W badaniach potwierdzono związek pomiędzy strukturą kapitału przedsiębiorstw z sektora MSP a ich wielkością, przynależnością branżową oraz materialnym charakterem majątku
URL http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back