Czynniki warunkujące posiadanie dobrowolnych oszczędności emerytalnych przez gospodarstwa domowe w Polsce

Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska

Abstract

The observed changes in the field of demography and legal aspects of the pension system in Poland cause that retirement benefits which are paid from the obligatory part of the pension system do not fulfil (and will not fulfil) all the needs of people at retirement age. To avoid the risk of poverty in the retirement period, people at working age should save money. Many factors influence on the decision about saving money for retirement. There are two aims in the paper. The first one is the identification of factors determining the possession of retirement savings by households in Poland. The second aim is the assessment of the influence of selected factors on households’ saving for old age provision. The Social Diagnosis data of 2015 were used to implement the second objective. Due to the fact that the explained variable is a dichotomous variable, the logistic regression model was used in the study.
Author Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska (MISaF / IZF / KU)
Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska,,
- Katedra Ubezpieczeń
Journal seriesWiadomości Ubezpieczeniowe, ISSN 0137-7264, (B 6 pkt)
Issue year2017
No2
Pages41-57
Publication size in sheets2.05
Keywords in Polishoszczędności emerytalne, determinanty, gospodarstwo domowe, zabezpieczenie starości, regresja logistyczna
Keywords in Englishretirement savings, securing of old age, the logistic regression
Abstract in PolishZmiany obserwowane w obszarze demografii oraz w regulacjach prawnych systemu emerytalnego w Polsce powodują, że świadczenia emerytalne wypłacane z obowiązkowej części systemu emerytalnego nie zaspakajają i nie będą zaspokajały wszystkich potrzeb osób w wieku emerytalnym. Aby uniknąć realizacji ryzyka ubóstwa w grupie osób starszych, należy gromadzić dodatkowe oszczędności emerytalne w okresie aktywności zawodowej. Jednakże podejmowanie decyzji odnośnie oszczędzania na emeryturę uwarunkowane jest wieloma czynnikami, pochodzącymi zarówno z wnętrza gospodarstwa domowego, jak i z jego otoczenia. W artykule postawiono dwa cele. Pierwszym jest identyfikacja czynników warunkujących posiadanie oszczędności emerytalnych przez gospodarstwa domowe w Polsce w ujęciu teoretycznym. Drugim – ocena wpływu wybranych czynników na posiadanie przez gospodarstwa domowe oszczędności na zabezpieczenie starości. Do realizacji drugiego celu artykułu wykorzystano dane pochodzące z Diagnozy Społecznej z roku 2015. Z uwagi na fakt, iż zmienna objaśniana jest zmienną dychotomiczną, w badaniu wykorzystano model regresji logistycznej.
URL https://piu.org.pl/wydawnictwo/wiadomosci-ubezpieczeniowe-22017/
Languagepl polski
File
WU-2017-02-03-Kowalczyk-Rolczynska.pdf 867,65 KB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*5 (2020-07-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back