Wskaźniki zrównoważonego rozwoju energetyki

Andrzej Graczyk

Abstract

The aim of the article is to present the concept of sustainable energy development and indicators for evaluating the development of the energy sector in social, economic and ecological dimensions. There were also made an attempt to evaluate the usefulness of indicators for monitoring the sustainable energy development in Poland. Sustainable energy development is a process of sustainable, safe and effective energy supply for sustainable development. A system that the IAEA proposes to develop a set of monitoring indicators for this development is a useful model. The EU-level Eurostat indicators do not provide sufficient information, particularly for the study and comparison of the social dimension. Monitoring of sustainable energy development should be very useful for evaluating the implementation of the Strategy for Responsible Development. The set of indicators proposed in this strategy for assessing its progress is very unilateral and limited. The use of a set of indicators that comprehensively address the development of energy can help to identify this development in a more sustainable way. The indicators used by Eurostat do not allow for the monitoring of the sustainable development of the energy sector but only its selected components. GUS also does not prepare separate studies on the sustainable development of national energy. For the assessment of sustainable energy development at national level and for international comparisons, indicators may, however, be supplemented on the basis of data from existing studies.
Author Andrzej Graczyk (ES / IE / DEE)
Andrzej Graczyk,,
- Department of Ecological Economics
Journal seriesOptimum. Studia Ekonomiczne, ISSN 1506-7637, (B 10 pkt)
Issue year2017
No4 (88)
Pages53-68
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, wskaźniki rozwoju energetyki
Keywords in Englishsustainable development, energy indicators
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie pojęcia zrównoważonego rozwoju energetyki i wskaźników służących ocenie rozwoju energetyki w wymiarach społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Została podjęta próba oceny pod kątem przydatności wskaźników dla monitorowania zrównoważonego rozwoju energetyki w Polsce. Zrównoważony rozwój energetyki to proces trwałego, bezpiecznego i efektywnego zapewniania energii na potrzeby zrównoważonego rozwoju. Przydatnym wzorcem dla stworzenia zespołu wskaźników monitorujących ten rozwój jest system zaproponowany przez IAEA. Stosowane na poziomie unijnym wskaźniki Eurostatu nie dostarczają natomiast wystarczającej informacji, szczególnie dla badania i porównań wymiaru społecznego. Monitoring zrównoważonego rozwoju energetyki powinien być bardzo przydatny dla oceny realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zestaw wskaźników proponowanych w tej strategii dla oceny jej postępów jest bardzo jednostronny i ograniczony. Zastosowanie zestawu wskaźników kompleksowo ujmujących rozwój energetyki może przyczynić się do określenia tego rozwoju w sposób bardziej zrównoważony. Wskaźniki stosowane przez Eurostat nie pozwalają na monitorowanie zrównoważonego rozwoju energetyki, a jedynie wybranych jego elementów. Również GUS nie przygotowuje odrębnych opracowań na temat zrównoważonego rozwoju krajowej energetyki. Dla oceny zrównoważonego rozwoju energetyki na poziomie krajowym i dla porównań międzynarodowych wskaźniki mogą jednak być uzupełnione na podstawie danych z istniejących opracowań.
DOIDOI:10.15290/ose.2017.04.88.05
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-08-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back