The reforms in Spanish and Polish public administration in 2010-2015 from the perspective of new public management

Jarosław Ignacy

Abstract

We have witnessed fundamental changes in developmental conditions in the last decade. Their pace is constantly growing, and the increasing dynamics of socio-economic transformations create a new reality. The consequences of the changes affect not only companies, but also public administration. Therefore, the goal of the article was to identify the directions of the reforms of new public management in Polish and Spanish public administration in the years 2010-2015. An analysis of the research results shows that the most important trends of the reforms in Poland included: i) transparency of actions, ii) digital administration and e-government and iii) cooperation between various entities of the public sector, whereas Spanish respondents regarded the following trends as the most important: i) digital administration and e-government, ii) reduction of the public sector, iii) transparency of actions. The results of the research show the progressive convergence of the directions and tools of the reforms in EU countries, while maintaining differences in some aspects of development in particular countries.
Author Jarosław Ignacy (ES / DSMa)
Jarosław Ignacy,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsReformy administracji publicznej w Polsce i w Hiszpanii w latach 2010-2015 z perspektywy nowego zarządzania publicznego
Journal seriesManagement Sciences. Nauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol23
No4
Pages42-47
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie publiczne, nowe zarządzanie publiczne, reformy administracji publicznej w Polsce i Hiszpanii, zarządzanie strategiczne
Keywords in Englishpublic management, new public management, reforms of public administration in Poland and Spain, strategic management
Abstract in PolishW ostatniej dekadzie jesteśmy świadkami fundamentalnych zmian uwarunkowań rozwojowych. Ich tempo stale się zwiększa, a wzrastająca dynamika przeobrażeń społeczno-gospodarczych tworzy nową rzeczywistość. Konsekwencje zachodzących zmian są odczuwalne nie tylko przez firmy, ale także przez administrację publiczną. W związku z tym celem artykułu jest identyfikacja kierunków reform nowego zarządzania publicznego zachodzących w administracji publicznej w Polsce i w Hiszpanii w latach 2010-2015. Analiza odpowiedzi potwierdza, że w Polsce do trendów reform o największym znaczeniu należały: i) przejrzystość i transparentność działań, ii) administracja cyfrowa i e-administracja oraz iii) współpraca pomiędzy różnymi podmiotami sektora publicznego. Natomiast w Hiszpanii respondenci za najważniejsze uznali: i) administrację cyfrową i e-administrację, ii) ograniczenie rozmiaru sektora publicznego, iii) przejrzystość i transparentność działań. Wyniki badań wskazują na postępującą konwergencję kierunków i narzędzi reform w krajach Unii Europejskiej przy jednoczesnym zachowaniu odrębności niektórych aspektów rozwoju w ramach poszczególnych krajów.
DOIDOI:10.15611/ms.2018.4.06
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Ignacy_The_reforms_in_spanish_and_polish_public_administration.pdf 821,41 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back