Zaufanie jako kluczowy czynnik rozwoju inicjatyw klastrowych – case study Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego

Andrzej Rapacz , Daria Jaremen

Abstract

Many cluster type initiatives have been initiated in Poland recently, also in tourism sector. Their success is determined by many variables among which confidence is recognized as the key factor. The establishment of clusters usually is not followed by research covering their development factors. The presented article is an attempt to fill in this gap. It tries to verify the thesis about the key role of confidence in the development of cluster initiatives based on the example of Karkonosze-Izery Tourist Cluster (KITC). For this purpose the potential members of Karkonosze-Izery cluster initiative were surveyed. Moreover, an answer to the question was investigated whether the regional entrepreneurs were interested in cooperation with KITC and what could constitute its major obstacle. The discussion of research results was supported by brief characteristics of Karkonosze-Izery Tourist Cluster as well as its origins presentation. The results of research performed using a structured interview method allowed for the positive verification of the adopted thesis. The recognized deficit in confidence can constitute the most serious development barrier of Karkonosze-Izery Tourist Cluster established in autumn 2014
Author Andrzej Rapacz (EMaT / DMaTM)
Andrzej Rapacz,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Daria Jaremen (EMaT / DMaTM)
Daria Jaremen,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Other language title versionsConfidence as the key development factor of cluster initiatives – case study of Karkonosze-Izery Tourist Cluster
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No379
Pages247-258
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzaufanie, klaster turystyczny
Keywords in Englishconfidence, tourist cluster
Abstract in PolishW ostatnim czasie w Polsce pojawiło się wiele inicjatyw klastrowych, w tym także w turystyce. Ich sukces jest determinowany wieloma zmiennymi, wśród których zaufanie uznaje się za kluczowy czynnik. Powołując do życia klastry, zazwyczaj nie prowadzi się badań nad czynnikami ich rozwoju. Prezentowany artykuł jest próbą uzupełnienia tej luki. Podjęto w nim próbę weryfikacji tezy o kluczowej roli zaufania w rozwoju inicjatyw klastrowych na przykładzie Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego (KIKT). W tym celu przeprowadzono badania sondażowe potencjalnych członków karkonosko-izerskiej inicjatywy klastrowej. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy działający w regionie przedsiębiorcy są zainteresowani współpracą w KIKT i co może być jej główną przeszkodą? Wyniki przeprowadzonych metodą wywiadu kwestionariuszowego badań pozwoliły pozytywnie zweryfikować postawioną tezę. Rozpoznany deficyt zaufania może stanowić najpoważniejszą barierę rozwoju utworzonego jesienią 2014 r. Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego
DOIDOI:10.15611/pn.2015.379.24
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rapacz_Zaufanie_jako_kluczowy_czynnik_rozwoju_inicjatyw_klastrowych-case_study_Karkonosko-Izerskiego_Klastra_Turystycznego.pdf 377,07 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back