Przydatność koncepcji organizacji fraktalnych dla funkcjonowania organizacji non profit - studium na przykładzie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Wojciech Thiel , Mirosław Moroz

Abstract

The concept of fractal organizations is derived from mathematical sciences. It was explored in relation to enterprises (commercial organizations focused on profit). The literature on subject lacks research relating to usefulness of the concept of fractal organizations to describe functioning of the non-profit organizations. The article presents specificity of operation of the Volunteer Fire Brigade unit (VFB), and on this background, features have been described that indicate the analysed non-profit organization is largely exhausting the features of the fractal organization. This is a prerequisite for further research, addressing problems of operationalization of the fractal theory in relation to non-enterprises (non-profit organizations, administrations or their associations). The aim of work is to present the theory of fractals as a cognitively inspirational concept of management improvement in the Volunteer Fire Brigade units.
Author Wojciech Thiel (WUE)
Wojciech Thiel,,
- Wrocław University of Economics
, Mirosław Moroz (ES / DEaOE)
Mirosław Moroz,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsUsefulness of the concept fractal organizations for operation of the non-profit organizations – a study based on example of the volunteer fire brigade unit
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
No118
Pages625-636
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishochotnicza straż pożarna, organizacje fraktalne, zarządzanie organizacją, organizacja non profit
Keywords in Englishvolunteer fire brigade, fractal organizations, organization management, non-profit organization
Abstract in PolishKoncepcja organizacji fraktalnych wywodzi się z nauk matematycznych. Była ona eksplorowana w stosunku do przedsiębiorstw (organizacji komercyjnych nastawionych na zysk). W literaturze przedmiotu brakuje badań odnoszących się do przydatności koncepcji organizacji fraktalnych do opisu funkcjonowania organizacji non profit. W artykule przedstawiono specyfikę funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), a na tym tle, opisano cechy, które wskazują, że analizowana organizacja non profit wyczerpuje w dużym stopniu znamiona organizacji fraktalnej. Stanowi to przesłankę do dalszych badań, podejmujących problematykę operacjonalizacji teorii fraktali w stosunku do organizacji niebędących przedsiębiorstwami (organizacji non-profit, organów administracji lub ich związków). Celem pracy jest ukazanie teorii fraktali, jako inspirującej poznawczo koncepcji doskonalenia zarządzania w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej.
DOIDOI:10.29119/1641-3466.2018.118.48
URL https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z118/Thiel,%20Moroz.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 22-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 22-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back